Programes especifics

 Programa d'Aula Compartida,

Está dirigit a alumnat de 2n ESO, és un programa específic d'atenció a la diversitat que té com a finalitat previndre i reduir l'absentisme i l'abandó prematur del sistema educatiu dirigit a centres sostinguts amb fons públics que impartisquen Educació Secundària Obligatòria.

Va dirigit a l'alumnat en risc d'exclusió social que presente conductes *disruptivas, dificultats d'adaptació al mitjà escolar i tendència a l'absentisme escolar crònic o a l'abandó escolar.

Aquest programa estableix un espai educatiu compartit dins d'un entorn formatiu, combinant les activitats lectives amb tallers o altres activitats pràctiques per a l'aproximació al món laboral.

Grups Reduïts.

Programa per a la Millora de l'Aprenentatge i el Rendiment (PMAR) en 3r ESO i el Programa de Reforç per a 4t d'ESO (PR)

són programes específics d'atenció a la diversitat i inclusió educativa, la finalitat de la qual és que l'alumnat participant desenvolupe les competències clau i la consecució dels objectius generals de l'etapa, amb una oferta diversificada, adaptada als diferents ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, facilitant l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El Programa de Reforç per a 4t ESO és una mesura extraordinària d'atenció a la diversitat que dona continuïtat als Programes de Millora de l'Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) de 3r d'ESO.

Grups reduïts.

Aquests programa està orientat a l'alumnat que mostra interés per obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, i que en cursos anteriors ha presentat dificultats generalitzades d'aprenentatge que li han impedit superar els objectius proposats per al cicle o curs corresponent.