Matrícula

Matrícula ESO y Bachillerato curso 2022-2023

Alumnes admesos en el procés d'admissió i resta d'alumnes nous que es matricularan en ESO o en Batxillerat en el curs 2022-2023

Es recollirà el sobre de matrícula en la Consergeria del centre. A més, s'haurà d'emplenar i imprimir en paper el següent formulari de matrícula i s'haurà d'adjuntar en el sobre de matrícula,  al costat de la resta de la documentació que s'indica en aquest.

Formularis de matrícula d'ESO:

Formulari de matrícula de 1r ESO

Formulari de matrícula de 3r ESO

Formularis de matrícula de Batxillerat:

Formulari de matrícula de 1r Batxillerat

Formulari de matrícula de 2n Batxillerat

Alumnes matriculats en  6é PRIMÀRIA en col·legis adscrits a l'IES L'Eliana i que es matricularan en 1r ESO en el curs 2022-2023

S'haurà d'emplenar i imprimir en paper el següent formulari de matrícula i s'haurà d'adjuntar en el sobre de matrícula que es distribuirà pels diferents centres de primària adscrits a l'IES L'Eliana, al costat de la resta de la documentació que s'indica en aquest.

Formulari de matrícula de 1r ESO de l'alumnat de col·legis adscrits

Posteriorment, quan Conselleria aprove el currículum de l'ESO, s'enviarà a través de WEB FAMÍLIA un enllaç a un qüestionari en línia per a l'elecció de les optatives i entre Religió / Atenció Educativa.

Alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana i s'ha de matrícular per al pròxim curs sense necessitat de participar en el procés d'admissió.

Tota la informació relativa a la matrícula s'enviarà per WebFamilia. Us arribarà un enllaç a un formulari per a triar modalitat i optatives. 

Si no empleneu el formulari, no podem garantir que se us assigne la modalitat (Aplicades, Acadèmiques, etc.) i optativa que trieu.

En principi, tots heu d'emplenar el formulari suposant que passareu de curs. Aquells alumnes/as que, després dels exàmens finals repetisquen curs, haureu de tornar a emplenar el formulari amb les dades acadèmiques del curs en el qual repetireu.

LLISTES PROVISIONALS D’ADMISSIÓ D’ESO I BATXILLERAT I RECLAMACIONS A les LLISTES

LISTAS PROVISIONALES DE ADMISIÓN A ESO Y BACHILLERATO

Les llistes provisionals d'admissió a ESO i Batxillerat estan publicades en els taulers d'anuncis del centre.

A més, es recorda que l'es habilitarà, dins de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat «Admissió d'alumnat» un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda.

RECLAMACIONES A LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMISIÓN A ESO Y BACHILLERATO

La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d'admissió de l'alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

Per a la formulació d'aquestes reclamacions s'haurà d'accedir a l'aplicació informàtica mitjançant la «clau d'admissió».

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA EN L’I.E.S. L’Eliana DE L’ALUMNAT QUE ACCEDEIX A 1r ESO PROCEDENT DE CENTRES ADSCRITS

ALUMNADO QUE QUIERE CURSAR EN EL I.E.S. L'ELIANA 1º ESO POR PRIMERA VEZ Y PROCEDE DE CENTROS ADSCRITOS

ELS IMPRESOS ES PRESENTARÁN EN SECRETARÍA DEGUDAMENT EMPLENATS EN LLETRA MAYÚSCULA I SIGNATS, ATESOS ELS TERMINIS SEÑALATS.

Si alguna família no disposa d'impressora per a imprimir el formulari pot acostar-se amb anterioritat al vaig donaŕa en què es vaja a efectuar la matrícula a la conserjería del centre i demanar un ja imprés en paper.

TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

La formalització de la matrícula es realitzarà durant els dies:

Dimarts, 30 de juny
Dimecres, 1 de juliol
Dijous, 2 de juliol
Divendres, 3 de juliol

Per a vindre a l'Institut a formalitzar la matrícula és necessari demanar cita prèvia, ja que no es pot atendre a ningú sense aquesta.

La petició de cita prèvia es realitzarà a partir del dia 25 fins al dia 2 de juliol a través del telèfon de l'institut: 96 271 83 65

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  • 2 fotografías tamaño carnet. Retalleu-les i poseu el nom i cognoms de l'alumne/ a i NIA (Númer d'Identificación de l'Alumne/a) en el dors d'aquestes.
  • Fotocòpia de la página del Llibre de família on consta l'alumne/a o, en defecte d'això, Certificat de la inscripción de naixement lliurada pel Registre Civil.
  • El Document ISE (Informe de Salut Escolar). En cas de no disposar del mateix en les dates de formalización de matrícula tendrán que aportar-ho quan disposen del mateix durant el començament del curs.
  • EN CAS DE MALALTIA: En cas que l'alumne tinga alguna malaltia que puga afectar la seua vida académica, s'ha de sol·licitar per escrit al director/a l'adaptación o l'exención corresponent i adjuntar un certificat eḿdico que especifique qué tipus d'activitats no pot realitzar. En cas de malalties crónicas que necessiten seguiment en el Centre, sol·licitar información en Secretaría (Cal renovar-lo cada año).

LLIURAMENT DEL REQUISIT ACADÈMIC

ENTREGA DEL REQUISITO ACADÉMICO

Segons instruccions de Conselleria, el termini per a presentar el requisit acadèmic és el següent:

  • ESO, BATXILLERAT I FP BÀSICA: ja obert i finalitza el 3 de juliol. (l'alumnat que ha cursat 4t ESO en l'IES L'Eliana en el curs 2019/2020 i sol·licita plaça també en l'IES L'Eliana en 1r de Batxillerat o 1r Cicle Formatiu de Grau Mitjà no ha d'aportar el requisit acadèmic, ja que aquest tràmit es realitza d'ofici en la Secretaria del centre).
  • CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR: ja obert i finalitza el 14 de juliol.

 Al costat del requisit acadèmic s'aportarà original i fotocòpia de la sol·licitud d'admissió.

El lliurament del requisit acadèmic es realitzarà en la Secretaria del centre, sent necessari vindre amb el DNI. Per a això, s'haurà de demanar cita prèvia en el telèfon de l'institut:

96 271 83 65