PROVES D’ACCÉS A la UNIVERSITAT 2020

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2020

Es recorda a l'alumnat que es presenta a la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat (PAU) que les proves de la convocatòria extraordinària es realitzaran en aules de la Universitat de València.

A l'alumnat de l'I.E.S L'Eliana, adscrit al tribunal 40 (13-14) de les PAU 2020, realitzarà les proves a l'aula AF-13 situada en la planta 1 de l'aulari de la Facultat de Farmàcia (Campus de Burjassot).

Recomanem que acudisquen a la porta assignada (porta esquerra de l'aula) a les 8.30 del dia 8 de setembre i guarden les mesures de seguretat establides.

Els alumnes entraren directament a l'aula i es passarà llista una vegada estiguen dins situats en el lloc que se'ls indique (aquest lloc serà sempre el mateix per a totes les assignatures comunes).
Han d'entrar només amb el DNI, material d'escriptura i una botella d'aigua. Sense motxilles, anotacions i telèfons mòbils.

Allí se'ls proporcionaren les etiquetes d'identificació perquè peguen en els exàmens que realitzen.
Per seguretat, a l'eixida de cada examen es recomana que no romanguen en els corredors i isquen al carrer per on se'ls indique fins que hagen de tornar a l'aula per al següent examen.

Els alumnes amb adaptacions (més temps concedit o mesures especials) hauran d'acudir a l'aula AI-12, situada en la planta baixa de l'aulari Interfacultativo de Farmàcia.

Recomanem que aquells alumnes que tinguen símptomes compatibles amb el Covid s'abstinguen d'acudir a les proves per motius de seguretat sanitària.

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA D’ESO I BATXILLERAT EN L’I.E.S. L’Eliana

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DE ESO Y BACHILLERATO: ALUMNADO QUE ACCEDE POR EL PROCESO DE ADMISIÓN

Els terminis de formalització de matrícula en l'I.E.S. L'Eliana de l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió serà els dies 30 i 31 de juliol. Per a això, caldrà, prèviament, demanar un sobre de matrícula en la Consergeria del centre i demanar cita prèvia per al lliurament posterior en Secretaria.

La petició de cita prèvia es realitzarà a partir del dia 27 de juliol a través del telèfon de l'institut: 96 271 83 65.

IMPORTANT! ELS IMPRESOS ES PRESENTARÁN EN SECRETARÍA DEGUDAMENT EMPLENATS EN LLETRA MAYÚSCULA I SIGNATS, ATESOS ELS TERMINIS SEÑALATS I AL COSTAT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN CADA CAS SEGONS LES INSTRUCCIONS INCLOSES EN ELS IMPRESOS DE MATRÍCULA.

LLISTES DEFINITIVES D’ADMISSIÓ D’FP BÀSICA

LISTAS DEFINITIVAS DE ADMISIÓN A FP BÁSICA

Les llistes definitives d'admissió a FP BÀSICA estan publicades en els taulers d'anuncis del centre.

A més, es recorda que s'habilitarà, dins de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat «Admissió d'alumnat» un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda.

RESUMEN DEL CALENDARIO DE ADMISIÓN

Per a accedir al calendari d'admissió prem en el següent enllaç:

Calendari d'admissió

Per a accedir a la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2020-2021 prem en el següent enllaç:

Web Admissió FP

Per a accedir a la Web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de Telematrícula prem en el següent enllaç:

Telematrícula

 

Proves accés a FP

Pruebas de acceso a Ciclos Formativos 2023

Enllaços en la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

- Presentació i Calendari Proves d'Accés 2023:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

- Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909

- Sol·licitud de inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

- Convocatòria:

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_339.pdf

- Normativa:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa1

Correu electrònic (només per a dubtes, no per a adjuntar documentació)

Si tens dubtes sobre el calendari, l'estructura, els continguts, els criteris d'avaluació o la possibilitat d'exempció d'aquestes proves pots realitzar la teua consulta en el següent correu electrònic:

46022221@edu.gva.es

La RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, convoca les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. A continuació, extraiem i resumim alguns dels punts més rellevants.

Calendari

Condicions d'accés

Totes les persones que no reunisquen els requisits académicos d'accés directe a un cicle formatiu, podrán concórrer a les proves d'accés sempre que complisca les següents condicions:

- Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2023.

- Proves de grau superior: tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2023. Els qui estiguen en possessió d'un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova (aquest requisit podrà acreditar-se fins a la data marcada per al lliurament de documentació, si complida la data, no s'aporta el títol de tècnic corresponent, la prova d'accés quedarà sense valor cap.

Sol·licitud d'inscripció

Les solicitudes d'inscripció es presentaran en els terminis indicats en l'annex I d'aquesta resolució (des del 20 de març fins al 31 de març).

S'habilita la possibilitat de remetre les sol·licituds per correu electrònic a la secretaria dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució. En aquest cas, es remetrà un únic correu electrònic en el centre docent en el qual es desitja fer la prova, indicant en l'assumpte del correu les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant, i adjuntant la documentació necessària.

En els annexos X i XI d'aquesta resolució es detallen, respectivament, els centres docents examinadors, així com l'adreça i el correu electrònic per a remetre les sol·licituds i resta de documentació.

Grau Mitjà:

https://ceice.gva.es/documents/161863064/172856521/gm_2122.pdf

Grau Superior: 

https://ceice.gva.es/documents/161863064/172856521/gs_2122.pdf

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants o el seu representant legal hauran de presentar:

En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents:

- DNI.

- Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

- Certificat d'empadronament en un municipi.

- Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger. 

En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents:

- DNI.

- Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

- Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

Declaració responsable de no reunir els requisits d'accés directe per altres contingents, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle es reuniren tals requisits, es renunciaria a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superat, per mitjà del model de l'annex V d'aquesta resolució.

Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova, únicament a l'efecte d'admissió i en aquest cas no presentaran la declaració responsable esmentada en el paràgraf anterior.

Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

En el seu cas, la documentació justificativa relacionada en l'apartat huité i catorze d'aquesta resolució (documentació justificativa referida a motius d'exempció d'alguna part o apartat de les proves, la superació d'un programa de qualificació professional inicial o d'un cicle formatiu i exempció per experiència laboral). Si la documentació no s'entrega en el termini assenyalat a aquest efecte, no es tindran en compte els mèrits o motius d'exempció indicats.

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament).

Horari de les proves

Llistes definitives d'admesos a proves d'accés a cicles formatius 2023

- Llistat definitiu d'admesos i no admesos a Proves d'Accés a cicles de Grau Mitjà 2023

- Llistat definitiu d'exempcions Proves d'Accés a cicles de Grau Mitjà 2023

- Llistat definitiu d'admesos i no admesos a Proves d'Accés a cicles de Grau Superior 2023

- Llistat definitiu d'exempcions Proves d'Accés a cicles de Grau Superior 2023

Impresos (justificants, autoritzacions, etc.)

Justificant mancades assistència

Justificant que l'alumne entregarà signat pel pare, mare o tutor legal

Autorització per a eixir del centre

Autorització per a obtindre carnet d'eixida (majors 16 anys)

Tràmit NUSS

Sol·licitud del Número d'Usuari de la Seguretat Social (NUSS) per a alumnes de 2n ESO

Instància general

Instància general per demanar un servei de secretaria