CATÀLEG DE LLIBRES CURS 2022/2023

CATÁLOGO DE LIBROS PARA EL CURSO 2022/2023

Es recorda que el funcionament del Banc de llibres no ha canviat i que l'alumnat que pertany a la Xarxa no ha de comprar els llibres que estan inclosos en ella.

En tot cas, no estan inclosos en el Banc de Llibres i, per tant, sí que han de ser adquirits per l'alumnat:

- El material de consulta: atles, diccionaris, etc.
- Llibres no reutilitzables com a llibres i quaderns d'exercicis de l'alumne.

Matrícula FP

Matrícula Formación Profesional curso 2023-2024

(Es recorda a l'alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana un cicle formatiu en modalitat SEMIPRESENCIAL que, per a matricular-se per al pròxim curs en el centre, ha de participar obligatòriament en el procés d'admissió per aquells mòduls en els quals desitge matricular-se)

Alumnat que no ha de participar en el procés d'admissió:

L'alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana un cicle formatiu en modalitat presencial i s'ha de matricular per al pròxim curs sense necessitat de participar en el procés d'admissió haurà d'entregar en Secretaria el sobre de matrícula que es facilitarà en el centre (en aquest sobre s'inclourà el formulari de matrícula a emplenar, així com informació de la documentació a aportar en funció del curs i ensenyament).

Alumnat procedent del procés d'admissió:

L'alumnat admés en el procés d'admissió que es matricularà en Formació Professional Bàsica, Cicles formatius de Grau Mitjà o de Grau Superior en el curs 2023-2024 recollirà el sobre de matrícula en la Consergeria del centre per al seu posterior lliurament, degudament emplenat, en la Secretaria dins dels terminis assenyalats (en aquest sobre s'inclourà el formulari de matrícula a emplenar, així com informació de la documentació a aportar en funció del curs i ensenyament).

(Es recorda a l'alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana un cicle formatiu en modalitat SEMIPRESENCIAL que, per a matricular-se per al pròxim curs en el centre, ha de participar en el procés d'admissió per aquells mòduls en els quals desitge matricular-se)

Admissió

Proceso de Admisión curso 2023-2024

 

Calendari d'Admissió FP curse 2023-2024

Què és el procés d'admissió?

El procediment de matricula consta de dues fases diferenciades:

1r) El procés d'admissió o preinscripció, pas previ per a obtindre una plaça, i del qual informem en aquesta mateixa pàgina.

2n) Formalització de la matrícula en el centre desitjat en cas d'haver sigut admés, del qual s'informa en Matrícula.

Qui SÍ QUE han de participar en el procés d'admissió per a estudiar en l'I.E.S. L'Eliana?

Hauran de participar en el procés d'admissió:

- L'alumnat que desitge accedir a 1r ESO i que no provinga de col·legis públics d'educació primària adscrits a l'I.E.S. L'Eliana.

- L'alumnat que desitge accedir a 2n, 3r i 4t ESO provinent d'altres centres diferents de l'IES L'Eliana.

- L'alumnat que vulga accedir a alguna modalitat de 1r Batxillerat, amb independència que estiga cursant altres ensenyaments en el mateix centre, així com els alumnes/as que vulguen accedir a 2n de Batxillerat i que no hagen sigut alumnes/as de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2022-2023.

- Ensenyaments de Formació Professional en règim presencial: l'alumnat que vulga accedir al primer curs de cicles de Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior en règim presencial, també amb independència que estiga cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Així com els alumnes/as que vulguen accedir al 2n curs d'aquests mateixos ensenyaments i que no hagen sigut alumnes/as de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2022-2023.

Qui NO han de participar en el procés d'admissió?

No han de participar en el procés d'admissió:

- L'alumnat que desitge accedir a 1r ESO i que provinga de col·legis públics d'educació primària adscrits a l'I.E.S. L'Eliana, sempre que formalitze la matrícula dins dels terminis legals establits.

- L'alumnat que desitge continuar els seus estudis en 2n, 3r i 4t ESO, així com els repetidors (inclòs l'alumnat de 1r d'ESO), i ja siguen alumnes/as de l'IES L'Eliana en el curs 2022-2023.

- L'alumnat que vulga accedir a 2n de Batxillerat i que haja sigut alumne/a (de 1r de Batxillerat i de 2n de Batxillerat en cas de repetir curs) de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2022-2023.

- Ensenyaments de Formació Professional en règim presencial: l'alumnat que vulga accedir al 2n curs de cicles de Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior en règim presencial i que haja sigut alumne/a de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2022-2023. Tampoc hauran de participar en el procés d'admissió els alumnes/as de primer curs d'aquests ensenyaments en el curs 2022-2023 en l'I.E.S L'Eliana que tinguen més de 240 hores suspeses, ja que repeteixen amb el que els quede.

Com es participa en el procés d'admissió?

La sol·licitud del procés d'admissió és telemàtica i es realitza a través de la següent pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

Preinscripció: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Enllaços a la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Informació sobre l'admissió (o preinscripció) de l'alumnat curse 2023-2024:

http://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

Informació sobre l'admissió (o preinscripció) de Formació Professional curs 2023-2024:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Preinscripció curse 2023-2024:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Llistats provisionals Ajudes Transport 2020-2021

LISTADOS PROVISIONALES DE PERSONAS SOLICITANTES DE AYUDAS INDIVIDUALES DE TRANSPORTE PARA EL CURSO 2020-2021

El llistat provisionals de persones sol·licitants d'ajudes individuals de transport per al curs 2020-2021 s'han publicat en el tauler d'anuncis del centre perquè puga ser consultat per totes les persones interessades.

LES PERSONES INTERESSADES DISPOSEN D'UN TERMINI DE 10 DIES HÀBILS, DES DE LA INSERCIÓ DEL PRESENT LLISTAT EN EL TAULER D'ANUNCIS CORRESPONENT, PER A la PRESENTACIÓ, EN EL MATEIX CENTRE EDUCATIU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDEREN CONVENIENT EN EL CAS QUE CONSIDEREN ERRÒNIA LA CONDICIÓ OBTINGUDA.

Vacants CFGM Atenció a persones en situació de dependència en Règim Semipresencial

VACANTES EN EL CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN RÉGIMEN SEMIPRESENCIAL

Les vacants resultants en l'I.E.S. L'Eliana del procés d'admissió del Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència en règim semipresencial s'adjudicarán per ordre de recepción de les sol·licituds fins al 24 d'octubre.

Qualsevol persona interessada, que reúna els requisits académicos d'admisión, deberá acudir al centre i realitzar la corresponent sol·licitud, recollir un sobre de matrícula i demanar cita prèvia per a, posteriorment, entregar el sobre de matrícula degudament emplenat.

Reunió d’acolliment alumnat CFGM Dependència en Règim Semipresencial

REUNIÓ D'ACOLLIMENT A l'ALUMNAT SEMIPRESENCIAL DEL CFGM D'ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.

El dimecres 21 d'octubre a les 17.00 tindrà lloc la reunió d'acolliment a l'alumnat del CFGM d'Atenció a Persones en Situació de Dependència.
Per a unir-te a la reunió has d'entrar en el següent enllaç
https://gveducacion.webex.com/gveducacion/j.php?mtid=m76e6cfd927e3f08a165273130b7c4981

Número de reunió: 121 400 8071

Contrasenya: xpTJJWBb364