Consell escolar

El consell escolar de centre és l'òrgan col·legiat de govern a través del qual es garanteix la participació dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Sector pares

Sánchez Roldán, Lola

Andrés Aranda, Ana Mercedes

Grau Mestre, Ana

Martín Utrilla, Mª Desamparados

Pérez Rubio, Mª Carmen

García Roca, Ana Cristina

 

 

Sector alumnes

Ferri Barrera, Nicolás

Figueroa Gómez, Karla Montserrat

Romero Castillo, Francisco

Valiño Navarro, Ángela

Zamora Poveda, Victoria

Sector professors

Bochons Car, Asunción

Calvo Torrent, Àngels

Martín Porcar, Inmaculada

Saiz Marín, Sergio

Piqueras Murcia, Rocío

Dorado Sanz, Ana María

Huerta Enguídanos, Teresa

Rodrigo Cañete, Mª Amparo

Equip directiu

Llorca Agulló, Rosa

Alamar, Gonzalo

García Bello, Elvira

Pérez Tomás, Francisco

Ajuntament

Santafé Miguel, Eva

Comissió de gestió econòmica

La comissió de gestió econòmica formularà propostes a l'equip directiu per a l'elaboració del projecte de gestió i del pressupost del centre docent. Així mateix, analitzarà el desenvolupament del projecte de gestió, el compliment del pressupost aprovat i emetrà un informe que s'elevarà perquè prenga coneixement el consell escolar. També emetrà un informe previ no vinculant a l'aprovació per part del consell escolar del pressupost del centre i del compte anual amb la liquidació d'aquesta.

Comissió pedagògica

La comissió pedagògica, d'activitats extraescolars i complementàries i de serveis complementaris de menjador i transport podrà proposar totes les intervencions de caràcter pedagògic, artístic-cultural i cívic que promoguen la formació integral de l'alumnat i la consolidació dels aprenentatges formals i no formals realitzats, així com de les competències associades a aquests.

Comissió inclusió, igualtat i convivència

Aquesta comissió tindrà com a objectiu el disseny i la posada en marxa d'iniciatives encaminades a la inclusió i a l'eliminació de les barreres a l'accés, participació i aprenentatge, i a la igualtat entre homes i dones, seguint les directrius del Pla director de coeducació i dels plans d'igualtat de la Generalitat que siguen aplicables, amb especial atenció als casos d'assetjament escolar i de discriminació de qualsevol índole, i a la mediació per a la resolució de conflictes, particularment els relacionats amb la violència escolar.