Xarxa Llibres

PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES.

NORMES D'UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT. 

 

 • Els llibres de text pertanyents a la Xarxa són propietat de l'IES L'Eliana.
 • L'alumnat rep els llibres en concepte de PRÉSTEC i té obligació de cuidar-los i fer un ús adequat d'aquests.
 • No s'ha d'escriure ni subratllar en els llibres, siga en llapis, retolador o bolígraf.
 • És obligatori l'ús de cobertes no adhesives de material resistent. Si el folre es deteriora durant el curs, es tornarà a reposar.
 • En la part interior de la coberta ha d'aparéixer el nom complet de l'alumne i el curs durant el qual utilitzarà el llibre.
 • La deterioració dels llibres per mala utilització, va extraviar d'aquests, tapes o fulles mullades-arrugades-trencades o presència de taques-brutícia, suposarà l'obligació per part dels representants legals de l'alumne/a, de reposar aquests llibres.
 • Els professors/as de cadascuna de les assignatures cursades seran els encarregats de facilitar els llibres als alumnes/as de Xarxa.
 • Els alumnes/as disposaran d'una fitxa on constaran els llibres que li seran entregats. L'alumne haurà de signar la recepció de cada llibre en aquesta fitxa i en un llistat que tindrà el professor/a de cada assignatura.
 • Una vegada completa la fitxa haurà de ser signada pels pares/tutors de l'alumne i entregada al professor tutor del curs.
 • Quan l'alumne/a faig rebut el total del lot de llibres se li facilitarà un document on quede reflectida la totalitat del préstec i que haurà de retornar signat pels pares/tutors al més prompte possible dins del termini establit. Aquest document també servirà per a gestionar a final de curs la devolució dels llibres.
 • En les tutories es treballarà amb l'alumnat les normes d'ús del material de la Xarxa
 • Els llibres de text hauran d'entregar-se en el centre a final de curs, en les dates indicades o en el moment de la baixa de l'alumne, si es produeix.
 • Segons l'article 10 de l'ordre, els pares hauran de reposar el material no entregat o no acceptat per la comissió de valoració, creada sobre aquest tema i que es regirà segons els criteris establits.
 • En cas que algun llibre no fora retornat o recanvi en el termini indicat, l'alumne serà exclòs de la Xarxa de llibres.

Més Informació