Xarxa Llibres

Sol·licitud de participació

Les persones que vulguen participar en el banc de llibres per primera vegada hauran de sol·licitar-lo utilitzant el model proporcionat per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en la seua pàgina Web:

Accedir a la sol·licitud telemàtica

Una vegada feta la sol·licitud s'haurà d'imprimir el justificant acreditatiu d'esta sol·licitud i presentar-la en la Secretaria del centre dins del termini establit per l'Administració Educativa.

A més, s'haurà d'entregar el lot complet dels llibres de text corresponents al curs que acaben de cursar.

Normes de participació

QUÈ HE DE TINDRE EN COMPTE AL PARTICIPAR EN LA XARXA?

En participar en la Xarxa s'ha de tindre en compte que els llibres han de retornar-se, en la mesura que siga possible, en el mateix estat en el qual l'alumnat el va rebre a principi de curs. No s'acceptaran els llibres subratllats (si s'ha subratllat o escrit amb llapis, el/la estudiant haurà d'esborrar-lo abans de la devolució).

A més, els llibres han d'estar forrats. Si els han rebuts sense folrar perquè eren nous, hauran de plastificar-los o posar-los una funda. En cas contrari no s'acceptaran.

I SI VULL RENUNCIAR A PERTÀNYER A LA XARXA?

L'alumnat que renuncie a continuar en la Xarxa de Llibres ha d'entregar obligatòriament tots els llibres (ja que estos pertanyen a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació) i sol·licitar al coordinador de la Xarxa de Llibres el justificant de petició de baixa voluntària.

I SI EL CURS QUE VE ESTUDIE EN UN ALTRE INSTITUT?

En eixe cas caldrà demanar-li al Coordinador de la Xarxa de Llibres el full de devolució de llibres de text i material curricular, a fi de poder presentar-la en el nou institut per a continuar pertanyent a la Xarxa. Però els llibres es tornen igualment al nostre centre.

Procediment per a la devolució dels llibres de text

(Per concretar)