Xarxa Llibres

Sol·licitud de participació

Les persones que vulguen participar en el banc de llibres per primera vegada hauran de sol·licitar-lo utilitzant el model proporcionat per la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació en la seua pàgina Web:

Accedir a la sol·licitud telemàtica

Una vegada feta la sol·licitud s'haurà d'imprimir el justificant acreditatiu d'esta sol·licitud i presentar-la en la Secretaria del centre dins del termini establit per l'Administració Educativa.

A més, s'haurà d'entregar el lot complet dels llibres de text corresponents al curs que acaben de cursar.

Normes de participació

QUÈ HE DE TINDRE EN COMPTE AL PARTICIPAR EN LA XARXA?

En participar en la Xarxa s'ha de tindre en compte que els llibres han de retornar-se, en la mesura que siga possible, en el mateix estat en el qual l'alumnat el va rebre a principi de curs. No s'acceptaran els llibres subratllats (si s'ha subratllat o escrit amb llapis, el/la estudiant haurà d'esborrar-lo abans de la devolució).

A més, els llibres han d'estar forrats. Si els han rebuts sense folrar perquè eren nous, hauran de plastificar-los o posar-los una funda. En cas contrari no s'acceptaran.

I SI VULL RENUNCIAR A PERTÀNYER A LA XARXA?

L'alumnat que renuncie a continuar en la Xarxa de Llibres ha d'entregar obligatòriament tots els llibres (ja que estos pertanyen a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació) i sol·licitar al coordinador de la Xarxa de Llibres el justificant de petició de baixa voluntària.

I SI EL CURS QUE VE ESTUDIE EN UN ALTRE INSTITUT?

En eixe cas caldrà demanar-li al Coordinador de la Xarxa de Llibres el full de devolució de llibres de text i material curricular, a fi de poder presentar-la en el nou institut per a continuar pertanyent a la Xarxa. Però els llibres es tornen igualment al nostre centre.

Procediment per a la devolució dels llibres de text

Atenció: EL LLIURAMENT DE LLIBRES I LA RECOLLIDA DE NOTES HA DE FER-SE PER LA FAMÍLIA O UN ADULT EXPRESSAMENT AUTORITZAT.

QUAN TORNA L'ALUMNAT ELS LLIBRES?

Els llibres s'han de tornar al tutor/a en el moment de la recollida de les notes, les dates i les franges horàries de les quals seran per a cada nivell educatiu les que seguixen:

Consultar dates entrega de llibres

En el moment de la devolució l'alumne/a rebrà un justificant de conformitat que haurà de presentar quan se li requerisca a l'inici del curs 24/25 i que acredita que continua pertanyent a la Xarxa de Llibres (sense este justificant no se li entregarà el lot de llibres a cap alumne/a).

QUÈ PASSA SI S'HA PERDUT O S'HA DETERIORAT UN LLIBRE?

Les normes del Banc de Llibres exigixen la devolució de la totalitat dels llibres prestats en cada cas. Si en el moment de la devolució falta algun exemplar o es mostra en mal estat no se li arreplegarà cap llibre i l'alumne/a serà emplaçat a una segona convocatòria (que tindrà lloc durant els dies 2 i 3 de juliol entre les 10.00 i les 13.00 hores) en la qual haurà de regularitzar la situació (adquirint pel seu compte els exemplars desbaratats/extraviats).

L'alumnat que tenint pendent la devolució dels llibres no regularitze la situació en esta segona convocatòria serà emplaçat a una tercera i última convocatòria que es durà a terme durant els dies 4 i 5 de setembre (entre les 10.00 i les 13.00 hores). De no regularitzar-se la devolució dels llibres de text íntegrament l'alumne/a serà donat de baixa de la Xarxa de Llibres.