Xarxa Llibres

LLibres de text curs 2020-21

Informació Xarxa Llibres 2020-21

Per als alumnes matriculats en aquest Centre el curs 2019-20 el lliurament dels llibres del present curs es es realitzarà el divendres 3 de juliol de 2020 (Veure horari)

L'alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2019-2020 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2020-2021, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia.

Aquesta renúncia no els eximirà de l'obligació de retornar els llibres deixats en règim de préstec.

Famílies que participen per primera vegada

Sol·licitud de les famílies, representants o tutors legals de l'alumnat matriculat que vulguen participar i incorporar-se al Programa del Banc de Llibres del curs 2020-2021 per primera vegada.

S'ha de realitzar el lliurament del lot complet de llibres del curs 2019-2020 en el Centre en que estava matriculat/a.

El Centre facilitarà a les famílies en finalitzar el curs escolar, el document de lliurament de llibres de text i material curricular del curs 2019-2020.

 • Quina documentació s'ha de presentar?

La sol·licitud de participació obtinguda telemàticament i degudament emplenada.

Document acreditatiu que han fet el lliurament dels llibres del present curs en el Centre en que l'hagen cursat (únicament per als alumnes que s'incorporaran el pròxim curs a l'I.E.S. L'Eliana)

 • Com es tramita telemàticament? A través del següent enllaç:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=xarxallibres-f2-bll-SF&version=2&login=a idioma=és&&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

 • On entregar la documentació?

Les persones interessades presentaran la sol·licitud de nova participació, enviant la documentació a l'adreça de correu electrònic: xarxa2020@iesleliana.net

El centre arxivarà aquestes sol·licituds i requerirà la signatura de les mateixes al començament del pròxim curs escolar, com a requisit necessari perquè l'alumnat siga incorporat a la Xarxa.

En el cas que les famílies no tinguen la possibilitat d'enviar la seua sol·licitud per correu electrònic, el Centre els facilitarà una altra manera de lliurament de la sol·licitud.

 • Termini de presentació

Els períodes de presentació de sol·licituds de participació en el Banc de Llibres per part de les famílies seran els següents:

  • Període ordinari: Fins al 15 de juliol de 2020.

  • Tres períodes extraordinaris:

   • Primer, del 16 de juliol al 4 de setembre de 2020.

   • Segon, del 7 al 30 de setembre de 2020.

   • Tercer, de l'1 al 30 d'octubre de 2020, inclusivament.

No obstant això, la Conselleria podrà establir altres períodes de sol·licitud si les circumstàncies així ho requereixen. Més Informació

Per a pertànyer al banc de llibres s'ha d'assumir el compromís de fer un ús responsable dels llibres i materials que li proporcione el Centre i retornar la seua totalitat una vegada finalitze el curs escolar. Si un alumne no lliurament a la finalització del curs el lot complet de llibres, haurà de reposar els llibres o materials que falten per a poder participar en el banc de llibres el següent curs.

PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES.

NORMES D'UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT. 

 

 • Els llibres de text pertanyents a la Xarxa són propietat de l'IES L'Eliana.
 • L'alumnat rep els llibres en concepte de PRÉSTEC i té obligació de cuidar-los i fer un ús adequat d'aquests.
 • No s'ha d'escriure ni subratllar en els llibres, siga en llapis, retolador o bolígraf.
 • És obligatori l'ús de cobertes no adhesives de material resistent. Si el folre es deteriora durant el curs, es tornarà a reposar.
 • En la part interior de la coberta ha d'aparéixer el nom complet de l'alumne i el curs durant el qual utilitzarà el llibre.
 • La deterioració dels llibres per mala utilització, va extraviar d'aquests, tapes o fulles mullades-arrugades-trencades o presència de taques-brutícia, suposarà l'obligació per part dels representants legals de l'alumne/a, de reposar aquests llibres.
 • Els professors/as de cadascuna de les assignatures cursades seran els encarregats de facilitar els llibres als alumnes/as de Xarxa.
 • Els alumnes/as disposaran d'una fitxa on constaran els llibres que li seran entregats. L'alumne haurà de signar la recepció de cada llibre en aquesta fitxa i en un llistat que tindrà el professor/a de cada assignatura.
 • Una vegada completa la fitxa haurà de ser signada pels pares/tutors de l'alumne i entregada al professor tutor del curs.
 • Quan l'alumne/a faig rebut el total del lot de llibres se li facilitarà un document on quede reflectida la totalitat del préstec i que haurà de retornar signat pels pares/tutors al més prompte possible dins del termini establit. Aquest document també servirà per a gestionar a final de curs la devolució dels llibres.
 • En les tutories es treballarà amb l'alumnat les normes d'ús del material de la Xarxa
 • Els llibres de text hauran d'entregar-se en el centre a final de curs, en les dates indicades o en el moment de la baixa de l'alumne, si es produeix.
 • Segons l'article 10 de l'ordre, els pares hauran de reposar el material no entregat o no acceptat per la comissió de valoració, creada sobre aquest tema i que es regirà segons els criteris establits.
 • En cas que algun llibre no fora retornat o recanvi en el termini indicat, l'alumne serà exclòs de la Xarxa de llibres.

Més Informació