MATRÍCULA PAU D’ALUMNES DE CURSOS ANTERIORS QUE ES PRESENTEN PER A MILLORA DE NOTA

Aquesta és la sol·licitud de matrícula per a les PAU d'aquells alumnes procedents de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior de cursos anteriors que es presenten per a la millora de nota.

Llegiu ben primer les instruccions que s'indiquen en la part de baix de la sol·licitud.

PROVES D’ACCÉS A la UNIVERSITAT (PAU) 2020

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

2020

MATRÍCULA PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PAU EN L’I.E.S. L’Eliana

Les dates de matrícula NO són les que indica la Universitat i que puguen aparéixer en altres enllaços de la Web del centre. Aqueixes dates són les que la Universitat concedeix als Instituts per a matricular als alumnes.

Els alumnes es matriculen en l'Institut en les dates que indiquem ací i que a més s'han remés per correu a cadascun dels nostres alumnes  de Batxillerat i de CFG Superior.

MATRÍCULA PAU L'ELIANA

PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA

PROCESO DE ADMISIÓN TELEMÁTICA

PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA

PROCESO DE ADMISIÓN TELEMÁTICA

PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA

PROCÉS D'ADMISSIÓ TELEMÀTICA

PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA

PROCÉS D'ADMISSIÓ TELEMÀTICA