Impresos (justificants, autoritzacions, etc.)

Justificant mancades assistència

Justificant que l'alumne entregarà signat pel pare, mare o tutor legal

Autorització per a eixir del centre

Autorització per a obtindre carnet d'eixida (majors 16 anys)

Tràmit NUSS

Sol·licitud del Número d'Usuari de la Seguretat Social (NUSS) per a alumnes de 2n ESO

Instància general

Instància general per demanar un servei de secretaria