Proves accés a FP

Pruebas de acceso a Ciclos Formativos 2023

Enllaços en la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

- Presentació i Calendari Proves d'Accés 2023:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

- Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909

- Sol·licitud de inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

- Convocatòria:

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_339.pdf

- Normativa:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa1

Correu electrònic (només per a dubtes, no per a adjuntar documentació)

Si tens dubtes sobre el calendari, l'estructura, els continguts, els criteris d'avaluació o la possibilitat d'exempció d'aquestes proves pots realitzar la teua consulta en el següent correu electrònic:

46022221@edu.gva.es

La RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, convoca les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. A continuació, extraiem i resumim alguns dels punts més rellevants.

Calendari

Condicions d'accés

Totes les persones que no reunisquen els requisits académicos d'accés directe a un cicle formatiu, podrán concórrer a les proves d'accés sempre que complisca les següents condicions:

- Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2023.

- Proves de grau superior: tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2023. Els qui estiguen en possessió d'un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova (aquest requisit podrà acreditar-se fins a la data marcada per al lliurament de documentació, si complida la data, no s'aporta el títol de tècnic corresponent, la prova d'accés quedarà sense valor cap.

Sol·licitud d'inscripció

Les solicitudes d'inscripció es presentaran en els terminis indicats en l'annex I d'aquesta resolució (des del 20 de març fins al 31 de març).

S'habilita la possibilitat de remetre les sol·licituds per correu electrònic a la secretaria dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució. En aquest cas, es remetrà un únic correu electrònic en el centre docent en el qual es desitja fer la prova, indicant en l'assumpte del correu les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant, i adjuntant la documentació necessària.

En els annexos X i XI d'aquesta resolució es detallen, respectivament, els centres docents examinadors, així com l'adreça i el correu electrònic per a remetre les sol·licituds i resta de documentació.

Grau Mitjà:

https://ceice.gva.es/documents/161863064/172856521/gm_2122.pdf

Grau Superior: 

https://ceice.gva.es/documents/161863064/172856521/gs_2122.pdf

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants o el seu representant legal hauran de presentar:

En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents:

- DNI.

- Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

- Certificat d'empadronament en un municipi.

- Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger. 

En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents:

- DNI.

- Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

- Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

Declaració responsable de no reunir els requisits d'accés directe per altres contingents, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle es reuniren tals requisits, es renunciaria a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superat, per mitjà del model de l'annex V d'aquesta resolució.

Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova, únicament a l'efecte d'admissió i en aquest cas no presentaran la declaració responsable esmentada en el paràgraf anterior.

Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

En el seu cas, la documentació justificativa relacionada en l'apartat huité i catorze d'aquesta resolució (documentació justificativa referida a motius d'exempció d'alguna part o apartat de les proves, la superació d'un programa de qualificació professional inicial o d'un cicle formatiu i exempció per experiència laboral). Si la documentació no s'entrega en el termini assenyalat a aquest efecte, no es tindran en compte els mèrits o motius d'exempció indicats.

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament).

Horari de les proves

Llistes definitives d'admesos a proves d'accés a cicles formatius 2023

- Llistat definitiu d'admesos i no admesos a Proves d'Accés a cicles de Grau Mitjà 2023

- Llistat definitiu d'exempcions Proves d'Accés a cicles de Grau Mitjà 2023

- Llistat definitiu d'admesos i no admesos a Proves d'Accés a cicles de Grau Superior 2023

- Llistat definitiu d'exempcions Proves d'Accés a cicles de Grau Superior 2023