Proves accés a FP

Pruebas de acceso a Ciclos Formativos 2022

Enllaços en la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

- Presentació i Calendari Proves d'Accés 2022:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

- Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909

- Sol·licitud de inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

- Normativa:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/normativa1

Correu electrònic

Si tens dubtes sobre el calendari, l'estructura, els continguts, els criteris d'avaluació o la possibilitat d'exempció d'aquestes proves pots realitzar la teua consulta en el següent correu electrònic:

pruebasacceso@iesleliana.net

La Resolució  de 28 de gener de 2022, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, convoca les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. A continuació, extraiem i resumim alguns dels punts més rellevants.

Calendari

Condicions d'accés

Totes les persones que no reunisquen els requisits académicos d'accés directe a un cicle formatiu, podrán concórrer a les proves d'accés sempre que complisca les següents condicions:

- Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2022.

- Proves de grau superior: tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2022. Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic/a de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament a l'efecte d'admissió a cicles formatius de grau superior quan van optar per a participar en el procés d'admissió pel contingent corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

Sol·licitud d'inscripció

Les solicitudes d'inscripció es presentaran en els terminis indicats en l'annex I d'aquesta resolució (des del 21 de març fins al 30 de març).

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació actual originada pel COVID-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretaria dels centres docents especificats en l'apartat sisé d'aquesta resolució. En aquest cas, es remetrà un únic correu electrònic en el centre docent en el qual es desitja fer la prova, en l'assumpte del qual s'han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant, i s'adjuntarà a aquest correu la documentació necessària.

En els annexos X i XI d'aquesta resolució es detallen, respectivament, els centres docents examinadors de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, així com l'adreça i el correu electrònic del centre, mitjançant el qual les persones interessades enviaran la sol·licitud, així com la documentació oportuna.

Grau Mitjà:

https://ceice.gva.es/documents/161863064/172856521/gm_2122.pdf

Grau Superior: 

https://ceice.gva.es/documents/161863064/172856521/gs_2122.pdf

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants o el seu representant legal hauran de presentar:

En el cas de ser menor de 18 anys algun dels següents documents:

- DNI.

- Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

- Certificat d'empadronament en un municipi.

- Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger. 

En el cas de ser major de 18 anys algun dels següents documents:

- DNI.

- Targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers.

- Visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe per altres contingents, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle van reunir tals requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superat. Annex V: Model de declaració

Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior, tenint-se en compte el resultat de la prova, únicament a l'efecte d'admissió i en aquest cas no presentaran la declaració responsable esmentada en el paràgraf anterior.

Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

En el seu cas, la documentació justificativa relacionada en l'apartat huité i catorze d'aquesta resolució (documentació justificativa referida a motius d'exempció d'alguna part o apartat de les proves, la superació d'un programa de qualificació professional inicial o d'un cicle formatiu i exempció per experiència laboral). Si la documentació no s'entrega en el termini assenyalat a aquest efecte, no es tindran en compte els mèrits o motius d'exempció indicats.

Tota la documentació haurà de ser enviada degudament signada (a mà o electrònicament).

Aquesta documentació es troba disponible en els següents enllaços:

Grau Mitjà: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909

Grau Superior: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

Horari de les proves

Validesa i efectes

- El certificat que acredita haver superat la prova d'accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa en tot el territori nacional.

- La superació de les proves permetrà l'accés als cicles formatius als qui no complisquen els requisits acadèmics d'accés directe. Per a aquest alumnat, els centres reservaran un contingent del 20% de les places vacants, va cabre que podrà ampliar-se en cas que no hi haguera suficients sol·licituds per part de l'alumnat que concórrega per altres contingents d'accés.

- Estar en possessió del certificat de superació de la prova d'accés no implica l'admissió automàtica dels candidats per a cursar els ensenyaments corresponents. Els aspirants que superen la prova d'accés hauran d'haver formalitzat la sol·licitud d'admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s'establisquen i, cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits.

- Les persones que van haver superat la prova d'accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d'accés pels contingents d'accés directe, podran optar directament al contingent del 20% de les places previst per a prova d'accés i altres vies d'accés, dins del termini previst per a la sol·licitud de plaça per als cicles formatius. En aquest cas, les sol·licituds es baremaran al costat de les presentades per qui hagen superat les proves en la convocatòria actual.