Annexos FCT

A continuació es detallen els documents necessaris per a la realització del mòdul de la Formació en Centres de Treball.

Resolució d'1 de setembre de 2010 (DOCV 08/09/2010): Per la qual es publiquen els annexos per a la gestió del mòdul de Formació en Centres de Treball.

Aquests són els Annexos en diferents formats:

Annex I: Concerte centre educatiu - empresa o institució per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball.(PDF / ODT)

Annex II: Associació alumne/a - Centre de treball. (PDF / PDF 4 alumnes-fulla / ODT / ODT 4 alumnes-fulla )

Annex III: Programa formatiu del mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)

Annex IV: Adaptacions curriculars al programa formatiu del mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)

Annex V: Fulla setmanal de seguiment de l'alumne/a durant la realització del mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)

Annex VI: Informe valoratiu de l'instructor/a - preparador/a laboral especialitzat/a. (PDF / ODT)

Annex VII: Acceptació d'inclusió en el catàleg de centres de treball col·laboradors amb el mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)

Annex VIII: Certificat de centres de treball col·laboradors en la realització del mòdul professional de FCT. (PDF / ODT)

Annex IX: Memòria del mòdul professional de FCT del tutor/a. (PDF / ODT)

Annex X: Memòria del mòdul professional de FCT del departament de pràctiques formatives. (PDF / ODT)

Certificat de realització del mòdul professional de FCT per part de l'alumnat (ODT)