Cicle FPB Fabricació i Muntatge

FPB Fabricación y Montaje - valenciano

CICLE FORMATIU

 • De Formació Professional Bàsica.

DURACIÓ

 • 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos  acadèmics.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

 • 240 hores de pràctiques en empreses que  es realitzen en períodes de 120 hores coincidint amb la finalització de cada curs.

 ACCÉS

L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les següents condicions:

 • Tindre compliments quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés o durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver proposat l’equip docent als pares, mares o tutors legals la incorporació de l’alumne o alumna a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 MÒDULS PROFESSIONALS (assignatures)

 • Operacions bàsiques de fabricació.
 • Soldadura i fusteria metàl·lica.
 • Fusteria d’alumini i PVC.
 • Xarxes d’evacuació.
 • Lampisteria i calefacció bàsica.
 • Muntatge d’equips de climatització.
 • Ciències aplicades I.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat I.
 • Comunicació i societat II.
 • Formació en centres de treball. 

 EIXIDES LABORALS

 • Peons d’indústries manufactureres.
 • Auxiliars de processos automatitzats.
 • Manyana / manyà.
 • Acristalador / acristaladora.
 • Muntador / muntadora en obra.
 • Ajustador.
 • Assemblador / ajustadora ensambladora.
 • Lampista / lampista.
 • Muntador / muntadora d’equips de calefacció.
 • Mantenidor / mantenidora d’equips de calefacció.
 • Muntador / muntadora d’equips de climatització.
 • Mantenidor / mantenidora d’equips de climatització.
 • Instal·lador / instal·ladora de xarxes de subministrament i distribució d’aigua.

EIXIDES ACADÈMIQUES

A Un cicle formatiu de grau mitjà (Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals d’Electricitat i Electrònica, Informàtica i Comunicacions, Fabricació Mecànica, Instal·lació i Manteniment, Energia i Aigua, Indústries Extractives, Marítim-Pesquera, Química, Transport i Manteniment de Vehicles, Fusta, Moble i Suro i Edificació i Obra Civil.

CONTACTE: