Cicle GS Mecatrònica Industrial

Estudia Mecatrónica Industrial en el IES Canónigo Manchón - Valenciano

CICLE FORMATIU

 • De Grau Superior.

DURACIÓ

 • 2.000 hores distribuïdes en 2 cursos acadèmics.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

 • 400 hores de pràctiques en empreses, principalment de manteniment industrial, que  es realitzen el tercer trimestre del segon curs.

EXPECTATIVA D’INSERCIÓ LABORAL

Es tracta d’un cicle de molt elevat índex d’inserció laboral. El centre compta amb un servei de Borsa de Treball, mitjançant el qual manté contacte amb els alumnes que han finalitzat els cicles d’aquesta família professional, difonent informació i ofertes de treball en una àrea d’activitat de 50 quilòmetres a la redona, que arriben directament al centre o que es localitzen a través d’alertes en els portals d’ocupació i les agències de col·locació o de treball temporal.  

 MÒDULS PROFESSIONALS (assignatures)

  • Sistemes mecànics.
  • Sistemes hidràulics i pneumàtics.
  • Sistemes elèctrics i electrònics.
  • Elements de màquines.
  • Processos de fabricació.
  • Representació gràfica de sistemes mecatrònics.
  • Configuració de sistemes mecatrònics.
  • Processos i gestió de manteniment i qualitat.
  • Integració de sistemes.
  • Simulació de sistemes mecatrònics.
  • Projecte de mecatrònica industrial
  • Formació i orientació laboral.
  • Empresa i iniciativa emprenedora.
  • Formació en centres de treball.

 EIXIDES LABORALS

  • Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics.
  • Desenvolupament de projectes d’equip industrial.
  • Instal·lacions de maquinària.
  • Línies automatitzades.
  • Muntatge i Manteniment de línies industrials.

EQUIVALÈNCIA DE TÍTOLS

 • Aquest títol equival al títol LOGSE: Tècnic Superior  en Manteniment d’Equip Industrial (link)
 • També títol equival al títol de la LLEI 70: 
  • Manteniment Elèctric-Electrònic.
  • Manteniment Electromecànic.
  • Manteniment  d’Automatismes.
  • Automatismes Pneumàtics i Oleohidráulicos.
  • Manteniment Mecànic.
  • Manteniment Màquines i Sistemes Automàtics.

■ EIXIDES ACADÈMIQUES

 • Cursos  d’especialització professional (s’estudia en els IES on s’ofereixen cicles formatius i ensenyaments de les diverses Famílies Professionals).
 • Altres Cicles de Formació Professional, amb possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals segons normativa vigent. Preparació de les Proves d’Avaluació de Batxillerat (matèries troncals). Accés a Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent . 

REQUISITS  D’ACCÉS

ACCÉS DIRECTE

 • Estar en possessió del Títol de Batxiller, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
 • XX.

ACCÉS MITJANÇANT PROVA

 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tindre almenys 19 anys l’any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic).
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

IMATGES D’EQUIPS I INSTAL·LACIONS MECATRÒNIQUES

Imágenes_Equipos y Tecnología Mecatrónica

PER UN FUTUR AMB OCUPACIÓ

Por un futuro con Empleo - Mecatrónica Industrial - Valenciano

CONTACTE:

[wps_visitor_counter]