Exempcions

 1. Podrà determinar-se la EXEMPCIÓ TOTAL o PARCIAL del mòdul professional de FCT per la seua correspondència amb la pràctica laboral, sempre que s'acredite, almenys, un any a temps complet en cicles formatius de Formació Professional d'experiència relacionada amb els estudis professionals que permeten demostrar l'adquisició de les capacitats corresponents al mòdul professional de FCT.

 2. En el cas de cicles formatius de Formació Professional, l'alumnat que per la seua experiència laboral, considere que té superats els objectius, expressats en termes de resultats d'aprenentatge (LOE), del mòdul professional de FCT, podrà sol·licitar la seua exempció després de formalitzar la matrícula del mateix o fora del període de matrícula, sempre amb una antelació mínima de 30 dies hàbils a l'inici previst de les pràctiques.

Procediment i documentació

Alumnat

L'alumnat ha de presentar la sol·licitud a la Direcció del Centre Educatiu en la secretària juntament amb els documents següents:

 1. Sol·licitud dirigida al titular o a la titular de la direcció del centre docent, degudament emplenada.

 2. Acreditació de tindre experiència laboral d'almenys un any a temps complet, o el seu equivalent a temps parcial, relacionada amb el cicle formatiu o ensenyament que es cursa, que es justificarà aportant de manera acumulativa els següents documents:

 • Certificat de la Tresoreria General de la S. S. o mutualitat laboral a la qual estiguera afiliat on conste (Ha d'acreditar un període mínim de cotització d'1 any complet):

  • Empresa
  • Categoria laboral (grup cotització)
  • Períodes en alta
  • Nombre total de dies acreditats o període de cotització en Règim d'Autònoms.

 • Certificat de l'Empresa on haja adquirit l'experiència laboral on conste:

  • Duració del contracte
  • Activitat desenvolupada
  • Període de temps en el qual s'ha realitzat aquesta activitat

 • En el cas de treballadors per compte propi: Certificació d'alta en el cens d'obligats tributaris i declaració de l'interessat de les activitats més representatives.

 • Quan les empreses o entitats a les quals es fa referència en el paràgraf anterior hagen cessat en la seua activitat i siga impossible obtindre les certificacions esmentades anteriorment, l'alumne/a aportarà la documentació que acredite el cessament de l'activitat de l'empresa o entitat, al costat d'una declaració jurada on es descriguen les activitats desenvolupades en aquesta empresa o entitat.

Equip docent

Elaborarà un INFORME de cada sol·licitud contrastant la documentació presentada amb les capacitats terminals a aconseguir en el mòdul de FCT i PROPOSA LA POSSIBILITAT O NO D'EXEMPCIÓ I SI HA DE SER TOTAL O PARCIAL.

Comissions d'avaluació

Són constituïdes per la Direcció del Centre: Estudi de l'expedient (Sol·licitud + Informe equip docent + Programa FCT) i EMETEN RESOLUCIÓ INDIVIDUALITZADA que és comunicada a l'alumnat.
En cas de NO estar d'acord amb aquesta resolució, es podrà interposar una reclamació.

Termini de presentació

 • En formalitzar la matrícula de la FCT.

 • Es podrà sol·licitar fora del període de matrícula amb una antelació suficient per a la seua tramitació (almenys 2 mesos abans de l'inici del mòdul).

Normativa de referència