Aneu a la barra d'eines

Preguntes Freqüents

Quins avantatges suposa per a l'empresa tindre alumnes en pràctiques?

 • Col·laborar de manera altruista amb la formació dels futurs treballadors i afavorir la trobada entre el món educatiu i empresarial, l'empresa està fent una labor que sens dubte comporta un factor de prestigi social.
 • Tindre, a mitjà termini i de manera gratuïta, un treballador format i coneixedor de la seua empresa, al qual poder contractar o incorporar a la seua borsa de treball.
 • Aprofitar l'oportunitat per a aprofundir en els aspectes relacionats amb la formació dels seus treballadors.

Ha de pagar l'empresa als alumnes en pràctiques?

No, l'alumne està acabant la seua formació i no té la consideració de treballador.

Tenen els alumnes alguna assegurança?

Sí, gaudeixen del segur escolar que els dona cobertura en el cas d'accidents ocorreguts durant la seua estada en l'empresa, així com en els desplaçaments a aquesta, a més de la pòlissa addicional que puga subscriure la Conselleria d'Educació com segur addicional per a millorar les indemnitzacions en els casos d'incapacitat, defunció, danys a tercers i danys materials.

Quants alumnes pot tindre l'empresa alhora?

Encara que no existeix límit quant a número, l'empresa sempre ha de garantir una correcta estada dels alumnes en pràctiques, de manera que disposen d'espai suficient i es complisquen les normes de seguretat i salut laboral. A més, és necessari que existisquen persones qualificades que els dediquen el temps adequat per a formar-los, coordinar-los i avaluar-los (els INSTRUCTORS D'EMPRESA) i que es complisca el PROGRAMA FORMATIU.

Què cal fer per a tindre alumnes en pràctiques?

 • En primer lloc l'empresari ha d'avaluar si la seua empresa té capacitat per a acollir alumnes en pràctiques, és a dir, analitzar de manera objectiva si la seua activitat (incloent instal·lacions, equips actualitzats i personal qualificat) permet la formació en el perfil del lloc de treball dels alumnes de l'especialitat de FPE que desitja acollir. Si el resultat d'aquesta avaluació és favorable, ha de posar-se en contacte amb el PROFESSOR que coordine les pràctiques en l'Institut d'Ensenyament Secundari més pròxim, en el qual s'impartisca l'especialitat que estudien els alumnes que desitge acollir.
 • En el cas que desconega l'especialitat adequada i/o els Instituts en els quals s'imparteix, pot posar-se en contacte amb el Departament de Desenvolupament Laboral i Formació de la Cambra de Comerç perquè els assessore sobre el centre més immediat.

Com es formalitza?

El PROFESSOR que coordina les pràctiques li presentarà un model de conveni (denominat concert específic) que hauran de signar el representant legal de l'empresa i el director de l'Institut. Només és necessari un conveni per empresa, encara que aquesta tinga diversos alumnes i d'especialitats diferents (per cada alumne en pràctiques el professor emplena un annex que li entregarà a vosté). Aquest conveni no implica relació laboral i pot ser rescindit si una de les parts ho sol·licita.
Important: En el cas d'una inspecció de treball, haurà de presentar a l'inspector aquest conveni i els annexos per a justificar que es tracta d'un alumne i no d'un treballador.

Quant temps ha d'estar l'alumne realitzant les pràctiques en l'empresa?

El pla d'estudi de cada especialitat de FPE marca les hores de duració del mòdul de FCT, que pot oscil·lar entre les 380 i 400 hores aproximadament.

Quin horari ha de complir l'alumne en l'empresa?

Haurà de complir l'horari establit per als treballadors de l'empresa, no podent excedir de 9 hores diàries i 40 hores setmanals, fins a emplenar les que marca el pla formatiu.

Què cal fer quan arriba l'alumne a l'empresa?

Per a afavorir l'adaptació de l'alumne a l'entorn de treball és recomanable realitzar una visita guiada per les instal·lacions i les activitats que es realitzen en l'empresa. A més, resulta convenient analitzar amb l'alumne el contingut del PROGRAMA FORMATIU i realitzar una posada en comú dels objectius a aconseguir, la qual cosa permetrà intercanviar opinions i conéixer les expectatives amb les quals afronten la incorporació de l'alumne a l'empresa.

També, se li presentarà a la resta del personal de l'empresa, a la persona a la qual ha de dirigir-se en cas de tindre algun dubte o consulta i se li explicaran les normes internes de l'empresa.

Qui és el professor coordinador de les pràctiques?

És un dels professors del centre educatiu al qual s'ha encomanat la tasca d'organitzar, formalitzar, supervisar, avaluar i qualificar l'estada dels alumnes de determinada especialitat de FPE en les empreses.

Serà la seua persona de contacte en el Centre Educatiu, la que li presentarà el conveni a signar, amb qui haurà de consensuar el PROGRAMA FORMATIU, solucionar quants dubtes i problemes sorgisquen, a més de fer un seguiment de l'alumne mitjançant visites periòdiques a l'empresa i d'avaluar-li en finalitzar la seua estada en l'empresa.

Qui és l'Instructor d'Empresa?

És la persona que dins de l'empresa s'encarregarà no sols de formar i acompanyar a l'alumne durant la seua estada, sinó de, una vegada finalitzat el període de pràctiques, avaluar al costat del professor la permanència del mateix en l'empresa.

És per això que es requereix que l'instructor o tutor siga un expert coneixedor de les tasques i funcions que desenvoluparà l'alumne en l'empresa i que, a més, tinga habilitat per a ensenyar i temps que dedicar-li a l'alumne. Per a desenvolupar la seua labor comptarà amb l'ajuda del professor coordinador de les pràctiques i del PROGRAMA FORMATIU.

Què és el Programa Formatiu?

Per Programa Formatiu s'entén el conjunt d'activitats, tant productives com formatives, tasques i funcions que ha de desenvolupar l'alumne durant la seua permanència en l'empresa per a adquirir els coneixements i habilitats complementaris a la formació adquirida en el centre educatiu. És a dir, aquelles activitats pròpies del perfil professional per al qual ha estudiat i que realitza en un lloc concorde a la formació adquirida i seguint els paràmetres d'avaluació prèviament establits.

És el professor coordinador de les pràctiques qui proposa a l'empresa un Programa Formatiu genèric, el qual ha de ser consensuat i debatut amb aquesta en funció quines tasques i funcions sí que podrà realitzar l'alumne en l'empresa, quins no i unes altres que puguen servir-li per a completar la seua formació, és a dir, en funció de les especificitats de l'empresa.

 Es pot rescindir el Conveni de col·laboració?

 • Si sorgeix algun conflicte amb l'alumne en pràctiques (impuntualitat, aspecte inadequat, absentisme, mala actitud cap al treball o els companys, …) el primer que ha de fer el Tutor d'Empresa és parlar amb l'alumne per a conéixer els motius que generen aquest comportament, al seu judici, inadequat.
 • A continuació, ha de recordar-li les normes i condicions del Programa Formatiu i oferir-li una nova oportunitat. En cas de repetir-se el conflicte ha de contactar amb el professor coordinador de les pràctiques per a intentar buscar una solució conjunta.
 • Finalment, quan l'aplicació de les mesures anteriors no done els resultats esperats, l'empresa pot rescindir el conveni i donar per finalitzada l'estada de l'alumne en pràctiques en les seues instal·lacions.
 • Si el tracte rebut no és correcte o si les labors encarregades no tenen Res a veure amb el Pla Formatiu, l'alumne l'ha de posar en coneixement del seu Coordinador de Practicas el qual tractarà de resoldre el problema amb l'Empresa. Si no existeix acord el Centre Escolar pot rescindir el conveni i donar per finalitzades les pràctiques en aqueixa Empresa.

Com comptabilitzar les hores de tutoria de l'alumnat en la realització de la FCT?

 • Quinzenalment o amb la periodicitat que establisca, el tutor/a realitzarà una jornada en el centre educatiu amb l'alumnat que estiga desenvolupant el mòdul professional de FCT per a realitzar activitats de seguiment, assessorament i suport. Aquestes jornades hauran d'estar incloses en el programa formatiu i l'assistència a les mateixes serà causa justificada d'inassistència al centre de treball aqueix dia.
 • El tutor/a podrà estipular tants contactes telemàtics com considere oportuns amb l'alumnat i l'instructor/a per a dur a terme el seguiment de les pràctiques.
 • Per al seguiment i comunicació s'utilitzaran els suports documentals i telemàtics que proporcione la direcció general competent en matèria de Formació Professional.