Graus A i B

ACREDITACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES (GRAU A) I CERTIFICATS DE COMPETÈNCIA (GRAU B)

QUÈ ÉS L’ACREDITACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES?

El Grau A constituïx l’oferta de base del Sistema de Formació Professional, té caràcter parcial i acumulable i conduïx a l’obtenció d’una Acreditació parcial de competència.

L’acreditació parcial de competència podrà incloure un o diversos elements de competència d’un mòdul professional contemplat en el Catàleg Modular de Formació Professional i vinculat al Catàleg Nacional d’Estàndards de Competències Professionals.

Quan l’oferta de Grau A estiga referida a un únic element de competència, l’administració competent garantirà l’oferta complementària de la resta d’elements de competència que completen l’estàndard de competència.

L’estructura i duració de cada oferta formativa de Grau A se establirà tenint en compte la càrrega horària de la formació que corresponguera al resultat o resultats d’aprenentatge del mòdul professional corresponent, segons el currículum aprovat per l’administració competent.

Atenent criteris de significació en el mercat laboral i en el marc dels resultats d’aprenentatge propis dels mòduls professionals en vigor, les administracions podran proposar i aprovar formacions de Grau A conduents a acreditacions parcials de competències diferents de les previstes amb caràcter general, amb la finalitat d’atendre perfils professionals específics.

QUÈ SÓN ELS CERTIFICATS DE COMPETÈNCIA?

El Grau B constituïx l’objecte de l’oferta de caràcter parcial i acumulable del Sistema de Formació Professional referida a un mòdul professional inclòs en el Catàleg Modular de Formació Professional i conduïx a l’obtenció d’un Certificat de Competència.

El Grau B de formació professional podrà obtindre’s bé per superació d’esta formació, bé per acumulació de totes les acreditacions parcials de competència de Grau A incloses en aquella formació que completen el corresponent mòdul professional.

L’estructura i duració de cada oferta formativa de Grau B s’establirà tenint en compte la càrrega horària del mòdul professional corresponent, segons el currículum aprovat per l’administració competent.

A l’efecte d’accés a formacions de Grau B, no s’exigixen requisits acadèmics ni professionals, encara que s’han de posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permeten l’aprenentatge, així com les competències prèvies necessàries per a cursar amb aprofitament esta formació, en funció del nivell 1, 2 o 3 de l’estàndard de competència professional al qual estiga associada.

La superació d’una formació de Grau B o la disposició de totes les acreditacions parcials de competència corresponents al pertinent mòdul professional donarà dret a l’expedició d’un Certificat de Competència, que haurà de detallar el mòdul professional superat i l’estàndard de competència professional associat a ell i inclòs en el Catàleg Nacional d’Estàndards de Competències Professionals i la seua correspondència amb el Marc Espanyol de Qualificacions.