CERTIFICATS PROFESSIONALS (GRAU C)

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT PROFESSIONAL?

Els certificats professionals són títols oficials expedits pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports o si és el cas, per les CCAA, que acrediten les competències professionals adquirides.

Les competències professionals comprenen els coneixements i aptituds necessaris per a exercir una activitat laboral concreta, en funció de les necessitats del mercat de treball a cada moment.

Estes competències fan referència a les qualificacions del Catàleg  Nacional de Qualificacions Professionals i pot ser acreditada parcialment.

COM PODEM OBTINDRE UN CERTIFICAT PROFESSIONAL?

Es poden obtindre per diferents vies:

  • Formació oficial: Cursant Certificats Professionals en centres acreditats per a impartir la formació i superant la totalitat dels seus mòduls.
  • Acreditació de competències: Procés mitjançant el qual una persona sol·licita que s’acrediten, de manera oficial, les competències professionals adquirides al llarg de la vida. Al seu torn es distingixen dos vies:
    • Formació no formal.
    • Experiència laboral.

L’oferta formativa dirigida a l’obtenció dels certificats de professionalitat tindrà caràcter modular amb la finalitat d’afavorir l’acreditació parcial acumulable de la formació rebuda i possibilitar al treballador que avance en el seu itinerari de Formació Professional qualsevol que siga la seua situació laboral a cada moment.