AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR

BENEFICIARIS:
Poden presentar la sol·licitud l'alumnat que cursarà Infantil 3, 4 i 5 anys o Primària durant el proper curs 2024-25.
L’alumnat beneficiari de l’ajuda assistencial de menjador es considerarà comensal fixe sent obligatòria la seua assistència al menjador i els pares, les mares i/o tutors/es legals hauran de signar la justificació d'haver-la rebuda en finalitzar el curs. En cas de deixar de ser usuari/ària del menjador, la família haurà de presentar la renúncia de manera permanent a l'ajuda concedida, sense que puguen beneficiar-se de la mateixa durant la resta del curs 2024-2025.

REQUISITS ECONÒMICS: (referits a l’any 2023)
Sols s’acceptaran les sol·licituds d’ajuda assistencial de menjador la renda de les quals no supere els següents imports:

A partir del huitè membre, s’afegiran 3.561 € per cada membre computable.
A efecte d’aquestes ajudes s’entendrà com a renda familiar anual, la suma de les caselles 435 i 460 de les declaracions de tots els membres computables de la unitat familiar. La renda anual disponible per capita és el quocient resultat de dividir la renda familiar anual disponible, dividint l'import total entre el nombre de membres de la unitat familiar que serà valorada d'acord amb aquesta taula.

En el cas en que l'AEAT no puga identificar algun membre de la unitat familiar computable, s'haurà de presentar un informe dels serveis socials en el qual es faça constar  la situació econòmica de la família i la conveniència que se'ls concedisca l'ajuda.

CIRCUMSTÀNCIES SOCIOFAMILIARS

Es valoraran d'acord la puntuació atorgada en aquest apartat per cadascun dels conceptes assenyalats, que hagen sigut degudament acreditats.

La puntuació màxima a obtindre, atenent les circumstàncies sociofamiliars, no podrà ser superior a 2 punts.

Aclaració sobre la circumstància "família monoparental": Si no es disposa del carnet de família monoparental caldrà presentar la següent documentació:

-Viudetat: Llibre de família i certificat de defunció.

-SEparació o divorci: Llibre de família i sentència judicial ferma de separació o divorci (o conveni regulador en el cas de parelles de fet) on constarà acreditada l'obligació legal de pagar la pensió alimentària i el règim de convivència de la descendència.

-Famílies de mare o pare solters: llibre de família o certificació del Registre Civil.

A més s'haurà d'aportar un certificat d'empadronament col·lectiu atés que la convivència de la mare o el pare solters, separats, divorciats o viudos amb una altra persona amb la qual mantinga una relació d'afectivitat, encara que esta no estiga regularitzada, exclou la condició de família monoparental i, en conseqüència, els beneficis atribuïts a esta.

FORMA DE PRESENTACIÓ:

A) Alumnat que en el curs 2023-2024 ja va sol·licitar l’ajuda al menjador escolar.

a.1. Famílies que són usuàries de Web família:
A partir de L'1 de juliol, els usuaris podran accedir a l’aplicació Web família per a visualitzar i descarregar el seu esborrany d’ajuda per a cada alumne/a amb les dades que obren en poder de l'Administració. Si s'està d'acord amb aquestes dades, caldrà imprimir, signar i presentar l’esborrany en la secretaria del centre on estaran matriculats durant el curs 2024-2025.
NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.
Si alguna de les dades de l’esborrany no és correcta, la família haurà d’imprimir l’esborrany i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

a.2.Famílies amb problemes d'accés a Web família:

A partir de l'1 de juliol, la família de l’alumnat que no té accés a web família haurà de sol·licitar al centre un esborrany, que si és correcte hauran de signar. NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.

En cas que a la unitat familiar hi haja més d’un alumne/a sol·licitant es procedirà de la següent manera:

- Si l’esborrany és correcte s’efectuarà la confirmació de les dades signant cada esborrany.

- Si a l’esborrany es detecta alguna errada en algun alumne/a, es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

- En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud NOMÉS per a aquest alumne/a, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació justificativa.

B) NOVES SOL·LICITUDS:

Caldrà emplenar l’annex I i entregar-lo en secretaria del centre on vaja a estar matriculat l’alumne el curs 2024-2025 juntament amb la documentació acreditativa següent:

- Imprès de sol·licitud d'ajuda de menjador (annex I).
- Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/PASSAPORT de les persones sol·licitants ( pare/mare/tutors i alumnes si en té)
- Original i fotocòpia del llibre de família de tots els membres que la formen.
- Qualsevol documentació oficial necessària per justificar circumstàncies familiars especials, com per exemple: carnet de família nombrosa en vigor, títol de família monoparental o sentència de separació, certificat de discapacitat, etc. Cal aportar ORIGINAL i FOTOCÒPIA.
- NO cal aportar còpia de la declaració de renda, ja què la Conselleria d'Educació ho consultarà telemàticament.
- NO cal aportar certificat d'estar en situació de desocupació sense cobrar, la Conselleria d'Educació ho consultarà telemàticament.

En cas de tindre més d'un fill/a matriculat en el mateix centre durant el curs 24-25, presentarà una única sol·licitud.

BENEFICIARIS DIRECTES

-L'alumnat que haja sigut escolartizat obligatòriament en un centre d'un municipi diferent del de la seua residència, per no havr-hi en este oferta educativa.

-Alumnat que es trobe en acolliment familiar o residencial, així com l’alumnat fill de famílies acollidores amb finalitat d'adopció.

-L'alumnat escolaritzat en centres específics d'Educació Especial, aules UECO, així com l'alumnat atés en unitats educatives terapèutiques/hospital de dia infantil i adolescent.
- Els fills/es de víctimes de violència de gènere. Ha d'acreditar-se amb algun dels següents documents: Còpia de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere, en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda o Informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere mentres no es dicte l'ordre de protecció o la presentació de certificat acreditatiu d'atenció especialitzada.
- Les víctimes de terrorisme.
- Alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió.

Els beneficiaris directes de beca de menjador han de marcar la casella d'ajuda de material escolar i també seran beneficiaris directes d'aquesta ajuda.

Per més informació podeu consultar la convocatòria d'ajudes de menjador escolar al següent enllaç:

 

PERÍODE D'ENVIAMENT D'ESBORRANYS I LLIURAMENT DE NOVES SOL·LICITUDS A LA SECRETARIA DEL CENTRE

De l'1 al 23 de juliol de 9:00 h. a 10 h. i de 13:30h. a 14:30h.

Correu electrònic: 46005375@edu.gva.es

Telèfon 962566980