AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR I MATERIAL ESCOLAR

BENEFICIARIS:
Poden presentar la sol·licitud l'alumnat que cursarà Infantil 3, 4 i 5 anys o Primària durant el proper curs 2023-24.
L’alumnat beneficiari de l’ajuda assistencial de menjador es considerarà comensal fixe sent obligatòria la seua assistència al menjador i els pares, les mares i/o tutors/es legals hauran de signar la justificació d'haver-la rebuda en finalitzar el curs. En cas de deixar de ser usuari/ària del menjador, la família haurà de presentar la renúncia de manera permanent a l'ajuda concedida, sense que puguen beneficiar-se de la mateixa durant la resta del curs 2023-2024.

NOVETAT:

La Conselleria considera oportú col·laborar amb les famílies de l'alumnat que finalment reba l'ajuda completa de menjador escolar una ajuda per a material escolar no curricular (material fungible), i que no estiga finançat pel Programa de banc de llibres de text, que facilite a aquest alumnat el seguiment de l'activitat educativa en les millors condicions.

REQUISITS ECONÒMICS: (referits a l’any 2022)
Sols s’acceptaran les sol·licituds d’ajuda assistencial de menjador la renda de les quals no supere els següents imports:

A partir del huitè membre, s’afegiran 3.391 € per cada membre computable.
A efecte d’aquestes ajudes s’entendrà com a renda familiar anual, la suma de les caselles 435 i 460 de les declaracions de tots els membres computables de la unitat familiar . La renda anual disponible per capita és el quocient resultat de dividir la renda familiar anual disponible, dividint l'import total entre el nombre de membres de la unitat familiar que serà valorada d'acord amb aquesta taula.

CIRCUMSTÀNCIES SOCIOFAMILIARS

Es valoraran d'acord la puntuació atorgada en aquest apartat per cadascun dels conceptes assenyalats, que hagen sigut degudament acreditats.

La puntuació màxima a obtindre, atenent les circumstàncies sociofamiliars, no podrà ser superior a 2 punts.

FORMA DE PRESENTACIÓ:

A) Alumnat que en el curs 2022-2023 ja va sol·licitar l’ajuda al menjador escolar.

a.1. Famílies que són usuàries de Web família:
A partir del 6 de juny, els usuaris podran accedir a l’aplicació Web família per a visualitzar i descarregar el seu esborrany d’ajuda per a cada alumne/a amb les dades que obren en poder de l'Administració. Si s'està d'acord amb aquestes dades, caldrà imprimir, signar i presentar l’esborrany en la secretaria del centre on estaran matriculats durant el curs 2022-2023.
NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.
Si alguna de les dades de l’esborrany no és correcta, la família haurà d’imprimir l’esborrany i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

NOVETAT:   Les persones sol·licitants de menjador escolar, poden senyalitzar en el mateix esborrany, en la casella "D: Tipus d'ajuda que sol·licita", la sol·licitud d'ajuda de material escolar, que està associada a l'alumnat que resulte beneficiari amb una ajuda completa de menjador escolar.

a.2.Famílies amb problemes d'accés a Web família

A partir del 6 de juny, la família de l’alumnat que no té accés a web família haurà de sol·licitar al centre un esborrany, que si és correcte hauran de signar. NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.

En cas que a la unitat familiar hi haja més d’un alumne/a sol·licitant es procedirà de la següent manera:

- Si l’esborrany és correcte s’efectuarà la confirmació de les dades.

- Si a l’esborrany es detecta alguna errada en algun alumne/a, es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

- En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud NOMÉS per a aquest alumne/a, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació justificativa.

NOVETAT:   Les persones sol·licitants de menjador escolar, poden senyalitzar en el mateix esborrany, en la casella "D: Tipus d'ajuda que sol·licita", la sol·licitud d'ajuda de material escolar, que està associada a l'alumnat que resulte beneficiari amb una ajuda completa de menjador escolar.

B) NOVES SOL·LICITUDS:

Caldrà emplenar l’annex I i entregar-lo en secretaria del centre on vaja a estar matriculat l’alumne el curs 2023-2024 juntament amb la documentació acreditativa següent:

- Imprès de sol·licitud d'ajuda de menjador (annex I).
- Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/PASSAPORT de les persones sol·licitants ( pare/mare/tutors i alumnes si en té)
- Original i fotocòpia del llibre de família de tots els membres que la formen.
- Qualsevol documentació oficial necessària per justificar circumstàncies familiars especials, com per exemple: carnet de família nombrosa en vigor, títol de família monoparental o sentència de separació, certificat de discapacitat, etc. Cal aportar ORIGINAL i FOTOCÒPIA.
- NO cal aportar còpia de la declaració de renda, ja què la Conselleria d'Educació ho consultarà telemàticament.
- NO cal aportar certificat d'estar en situació de desocupació sense cobrar, la Conselleria d'Educació ho consultarà telemàticament.

-Imprés de sol·licitud d'ajuda de material escolar curs 2023-2024

BENEFICIARIS DIRECTES:
- Alumnat que es trobe en acolliment familiar o residencial, així com l’alumnat fill de famílies acollidores.
- Els fills/es de víctimes de violència de gènere.
- Les víctimes de terrorisme.
- Alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió.

Els beneficiaris directes de beca de menjador han de marcar la casella d'ajuda de material escolar i també seran beneficiaris directes d'aquesta ajuda.

Per més informació podeu consultar la convocatòria d'ajudes de menjador escolar al següent enllaç:

Per més informació sobre la convocatòria d'ajudes de material escolar seguiu aquest enllaç.

NOTA IMPORTANT:

Aquelles famílies que pensen que es poden beneficiar de l'ajuda de material escolar no curricular per tindre una renda molt baixa, hauran de demanar factura de compra del material fungible comprat per presentar al centre la justificació de la despesa quan es resolga la convocatòria.

Fins que no es resolga la convocatòria no se sabrà la quantitat de l'ajuda que serà gestionada a través del centre.

PERÍODE D'ENVIAMENT D'ESBORRANYS I LLIURAMENT DE NOVES SOL·LICITUDS A LA SECRETARIA DEL CENTRE

Del 6 de juny al 5 de juliol en el següent horari d'atenció

Del 6 de juny al 21 de juny de 9:05 h. a 9:30 h.

Del 22 de juny al 5 de juliol de 9:00 h. a 10 h. i de 13h. a 14h. (menys el 28 i 29 de juny en que la secretaria romandrà tancada)

Correu electrònic: 46005375@edu.gva.es

Telèfon 962566980