AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR

BENEFICIARIS:
Poden presentar la sol·licitud l'alumnat que cursarà Infantil 3, 4 i 5 anys o Primària durant el proper curs 2022-23.
L’alumnat beneficiari de l’ajuda assistencial de menjador es considerarà comensal fixe sent obligatòria la seua assistència al menjador i els pares, les mares i/o tutors/es legals hauran de signar la justificació d'haver-la rebuda en finalitzar el curs. En cas de deixar de ser usuari/ària del menjador, la família haurà de presentar la renúncia de manera permanent a l'ajuda concedida, sense que puguen beneficiar-se de la mateixa durant la resta del curs 2022-2023.

REQUISITS ECONÒMICS: (referits a l’any 2021)
Sols s’acceptaran les sol·licituds d’ajuda assistencial de menjador la renda de les quals no supere els següents imports:

A partir del huitè membre, s’afegiran 3.391 € per cada membre computable.
A efecte d’aquestes ajudes s’entendrà com a renda familiar anual, la suma de les caselles 435 i 460 de les declaracions de tots els membres computables de la unitat familiar .

FORMA DE PRESENTACIÓ:

A) Alumnat que en el curs 2021-2022 ja va sol·licitar l’ajuda al menjador escolar.

a.1. Famílies que són usuàries de Web família:
A partir de 8 de juny, els usuaris podran accedir a l’aplicació Web família per a visualitzar i descarregar el seu esborrany d’ajuda per a cada alumne/a amb les dades que obren en poder de l'Administració. Si s'està d'acord amb aquestes dades, caldrà imprimir, signar i presentar l’esborrany en la secretaria del centre on estaran matriculats durant el curs 2022-2023.
NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.
Si alguna de les dades de l’esborrany no és correcta, la família haurà d’imprimir l’esborrany i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

a.2.Famílies no usuàries de Web família

A partir del 8 de juny, la família de l’alumnat que no té accés a web família haurà de sol·licitar al centre un esborrany, que si és correcte hauran de signar. NO CAL APORTAR CAP ALTRA DOCUMENTACIÓ.

En cas que a la unitat familiar hi haja més d’un alumne/a sol·licitant es procedirà de la següent manera:

- Si l’esborrany és correcte s’efectuarà la confirmació de les dades.

- Si a l’esborrany es detecta alguna errada en algun alumne/a, es procedirà a assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, presentant aquest en el centre educatiu juntament amb la documentació justificativa.

- En el cas que algun alumne/a no estiga inclòs/a en l’esborrany, s’haurà de presentar una nova sol·licitud NOMÉS per a aquest alumne/a, emplenant l’annex I i adjuntant la documentació justificativa.

B) NOVES SOL·LICITUDS:

Caldrà emplenar l’annex I que s’adjunta, i entregar-lo en secretaria del centre on vaja a estar matriculat l’alumne el curs 2022-2023 juntament amb la documentació acreditativa següent:

- Imprès de sol·licitud (annex I).
- Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/PASSAPORT de les persones sol·licitants ( pare/mare/tutors i alumnes si en té)
- Original i fotocòpia del llibre de família de tots els membres que la formen.
- Qualsevol documentació oficial necessària per justificar circumstàncies familiars especials, com per exemple: carnet de família nombrosa en vigor, títol de família monoparental o sentència de separació, certificat de discapacitat, etc. Cal aportar ORIGINAL i FOTOCÒPIA.
- NO cal aportar còpia de la declaració de renda, ja què la Conselleria d'Educació ho consultarà telemàticament.
- NO cal aportar certificat d'estar en situació de desocupació sense cobrar, la Conselleria d'Educació ho consultarà telemàticament.

BENEFICIARIS DIRECTES:
- Alumnat que es trobe en acolliment familiar o residencial, així com l’alumnat fill de famílies acollidores.
- Els fills/es de víctimes de violència de gènere.
- Les víctimes de terrorisme.
- Alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió.

Per més informació podeu consultar la convocatòria al següent enllaç:

Al següent enllaç teniu l’annex I: Sol·licitud menjador i transport curs 2022-2023