PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT):

carpeta 1. Registre d’Activitats de Tractament (RAT)
pdf Activitats i Jornades
pdf Alumnat
pdf Alumni (antics alumnes)
pdf Arxiu fotogràfic i audiovisual
pdf Autoritzacions
pdf Comunicació institucional i Promoció del centre
pdf Contractació
pdf Escrits de sol.licitud, esmena i al.legacions, i Declaracions responsables
pdf Expedients disciplinaris
pdf Gestió de bretxes de seguretat
pdf Gestió de cita prèvia
pdf Gestió de drets de protecció de dades
pdf Gestió econòmica i pressupostària y Pagaments a tercers
pdf Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
pdf Prevenció de la violència i millora de la convivència
pdf Professorat
pdf Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
pdf Proves i acreditacions
pdf Queixes, suggeriments i agraïments
pdf Reclamacions
pdf Trasllats d’expedients
pdf Videovigilància
carpeta 2. Polítiques de protecció de dades
pdf 1. Política General de Protecció de Dades
pdf 2. Política de gestió de bretxes de seguretat
carpeta 3. Documentació d’interés de l’AEPD y DPD
pdf Guia per als centres educatius
carpeta 4. Normativa d’interés
pdf 1. Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
pdf 2. Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDIGDD)
pdf 3. LOPD 15-1999 (únicament articles vigents)
pdf 4. Decret 130-2012, Organització de la Seguretat de la Informació de la Generalitat
pdf 5. Resolució de 28-06-2020, de la Sotssecretaria. Instruccions Protecció de Dades en els Centres Educatius Públics GVA
carpeta 5. Protocol COVID-19 als centres educatius públics GVA
pdf Informació detallada del tractament de dades en Protocol Covid-19
pdf RAT Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “Protecció de dades en els centres educatius públics GVA”, mitjançant el següent enllaç o URL http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32. 46015 València

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DADES Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD):
Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València

Es por contatar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Les persones interessades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades personals incluides en els tractaments d’esta conselleria. Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment previament atorgat.
EXERCICI DE DRETS La informació básica es pot consultar en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp
L’exercici dels drets pot dur-se a terme, amb la identificació prèvia, per mitjà d’escrit adreçat a la Sotssecretaria a través de qualsevol de les vies següents:

a) A través del tràmit electrònic en aquest enllaç

b) Enviant la petició a qualsevol de les adreces següents:

Postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015 València

Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

c) De manera presencial a través del registre.

RECLAMACIÓ DAVANT L’AEPD Si les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o en l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seu electrònica a través de https://www.aepd.es
Previament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.