PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT). Els RAT són el següents:
Protecció de dades en centres educatius públics GVA:
Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “Protecció de dades en els centres educatius públics GVA”, mitjançant el següent enllaç

D’altra banda, si es planteja qualsevol dubte en l'àmbit tècnic i informàtic, podeu contactar des dels centres amb el SICE (Servei d’Informàtica per als Centres Educatius).

A banda de la Sotssecretaria, convé recordar que tant els centres educatius com la ciutadania interessada, també poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat (DPD), mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a:

dpd@gva.es

La DPD és un òrgan de la Generalitat que exerceix les seues funcions d’informació, assessorament i supervisió amb total independència funcional. Per a més informació, consulteu l’URL:

Es por contactar per correu postal o electrònic: dpd@gva.es

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Les persones interessades poden exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades personals incluides en els tractaments d’esta conselleria. Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment previament atorgat.
EXERCICI DE DRETS La informació básica es pot consultar en el següent enllaç:

L’exercici dels drets pot dur-se a terme, amb la identificació prèvia, per mitjà d’escrit adreçat a la Sotssecretaria a través de qualsevol de les vies següents:

a) A través del tràmit electrònic en aquest enllaç

b) Enviant la petició a qualsevol de les adreces següents:

Postal: Avinguda de Campanar, 32. 46015 València

Electrònica: protecciodedadeseducacio@gva.es

c) De manera presencial a través del registre.

RECLAMACIÓ DAVANT L’AEPD Si les persones interessades entenen que s’han vist perjudicades pel tractament o en l’exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, accedint a la seu electrònica a través de https://www.aepd.es
Previament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.