CRITERIS DE BAREMACIÓ CURS 24-25

L’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, quan no existisquen en ells places suficients per a atendre totes les sol·licituds d’ingrés, es regirà pels criteris següents:

PUNTUACIONS (Decret 48/2024 de 23 d’abril de 2024 i correcció d’errades del Decret 48/2024 de 23 d’abril . ANNEX ÚNIC)

1. GERMANS O GERMANES
Per cada un dels germans o germanes o altres xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la família d’acolliment o guardadora amb finalitats d’adopció matriculats en el centre o en el seu centre adscrit (IES LA GARRIGOSA): 15 punts.

Tindran també la consideració de germans o germanes les persones que, sense compartir progenitors, residisquen en el mateix domicili i formen part de la mateixa unitat familiar, i hi haja entre els progenitors dels dos vincle matrimonial o unió de fet formalitzada legalment.

2. PROXIMITAT DEL DOMICILI

 • Domicili familiar o laboral situat a l’àrea d’influència del centre: 10 punts
 • Domicili familiar o laborat situat en les àrees limítrofs a l’àrea d’influència del centre: 5 punts

3. RENDA PER CÀPITA DE LA UNITAT FAMILIAR (SENSE SER PERSONA BENEFICIARI/A DE LA RVI) D’ACORD AMB L’IPREM, CORRESPONENT A 14 PAGUES, EN RELACIÓ A L’EXERCICI FISCAL ANTERIOR EN 2 ANYS A L’ANY NATURAL EN QUÈ SE SOL·LICITA LA PLAÇA (2022)

La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el nombre de membres que la componen. Es considerarà unitat familiar la formada pels cònjuges i els fills o filles menors de 18 anys, així com els majors d’aquesta i menors de 26 anys que convisquen el el domicili familiar i no perceben cap mena d’ingressos. En el cas de separació o divorci dels pares, no es consideraran els ingressos del qual no visc en el mateix domicili de l’alumne/a i sí que es considerarà membre de la unitat familiar el cònjuge del pare o mare de l’alumne/a que convisca en el mateix domicili. En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els que convisquen el domicili d’empadronament de l’alumne/a. La composició de la unitat familiar serà la corresponent al moment de presentar la sol·licitud.
Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM: 7 punts.
Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l’IPREM: 6 punts.
Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5: 5 punts.
Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar l’ IPREM per 2: 4 punts.

4. CONDICIÓ DE PERSONA DESTINATÀRIA DE LA RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ (RVI): 7 punts

5. PARES, MARES O TUTORS LEGALS TREBALLADORS EN ACTIU EN EL CENTRE DOCENT: 7 punts

6. CONDICIÓ LEGAL DE FAMÍLIA NOMBROSA:
Especial: 7 punts.
General: 5 punts.

7. ALUMNAT NASCUT DE PART MÚLTIPLE: Per cada germà o germana nascut en el mateix part: 1 punt

8. FAMÍLIA MONOPARENTAL
Especial: 7 punts.
General: 5 punts.

9. DISCAPACITAT
Discapacitat de l’alumne o alumna:
Igual o superior al 65%: 7 punts.
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 4 punts.
Discapacitat dels pares, mares, tutors, germans o germanes de l’alumne o alumna:
Igual o superior al 65%: 5 punts.
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 3 punts.

10. GERMANS O GERMANES SI SE SOL·LICITA LLOC ESCOLAR PER PRIMERA VEGADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA O PER CANVI DE LOCALITAT DE RESIDÈNCIA: Per cada un dels germans o germanes o altres xiquets, xiquetes o adolescents integrants de la família d’acolliment o guardadora amb finalitats d’adopció, que sol·liciten lloc escolar per primera vegada a la Comunitat Valenciana o canvien de localitat de residència: 15 punts

11. SIMULTANEÏTAT AMB ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA O DE DANSA (per matrícula a l’ESO o Batxillerat): Alumnat que curse simultàniament ensenyaments reglats de música o de dansa i ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria o Batxillerat, i que no sol·licite, o bé no li corresponga, l’admissió en base al criteri de preferència: 2 punts

12. CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ELIT, d’alt nivell o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana: alumnat que acredite la condició d’esportista d’elit o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, i que no sol·licite, o bé no li corresponga, l’admissió en base al criteri de preferència: 2 punts

13. CIRCUMSTÀNCIA ESPECÍFICA: 1 punt (El Consell Escolar del CEIP MEDITERRANI reunit en sessió extraordinària el dia 30 d’abril de 2024 va decidir no donar puntuació per cap circumstància específica)

14. EXPEDIENT ACADÈMIC, per a l’admissió a Batxillerat. Se computarà la nota mitjana obtinguda en l’Educació Secundària Obligatòria o en un cicle formatiu de grau mitjà.

DESEMPATS
D’acord amb el que estableix l’article 38 del Decret 48/2024: “Els empats que, si és el cas es produïsquen, es dirimiran aplicant successivament la màxima puntuació obtinguda en els criteris següents, segons l’ordre indicat:

 1. Existència de germans o germanes, o una altra persona que es trobe en situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció, matriculats en el centre.
 2. Proximitat del domicili on residisca l’alumne/a o del lloc de treball d’algun dels seus representants legals.
 3. Renda per càpita de la unitat familiar.
 4. Condició de persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió.
 5. Representants legals de l’alumnat treballadors en el centre.
 6. Condició legal de família nombrosa.
 7. Alumnat nascut de part múltiple.
 8. Família monoparental.
 9. Concurrència de discapacitat en l’alumnat en els seus representants legals, o germans i germanes.
 10. Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa.
 11. Condició d’esportista d’èlit, d’alt nivell o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.
 12. Circumstància específica.
 13. Expedient acadèmic per a l’admissió a Batxillerat.

En les situacions d’empat que es produïsquen després d’aplicar els criteris indicats en l’apartat anterior, l’ordenació de les sol·licituds afectades es realitzarà ordenant la llista alfabèticament a partir d’estes inicials: AP per al primer cognom i PO per al segon. En cas que l’alumnat participant no tinga un segon cognom es considerarà que este comença per AA.