PROJECTE D’ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT (PEAFS)

Amb aquest projecte el professorat del CEIP Mediterrani vol crear situacions d’oci i salut en l’alumnat del centre d’una manera dinàmica i divertida, al mateix temps que saludable, coeducativa i inclusiva, arribant a tot l’alumnat perquè tinga l’oportunitat de gaudir de l’activitat física.
El projecte està en coherència amb els trets d’identitat del PEC, entre els que destaquem «L’adquisició d’hàbits de convivència, tolerància, solidaritat, cooperació, educació per la pau, la coeducació, la capacitat crítica, el treball en equip, el valor de l’esforç i la participació en la societat democràtica».
Desenvoluparà també el projecte de pati inclusiu en el que prioritzen els interessos de l’alumnat i en el que es tinga en compte tota la diversitat (xiquets i xiquetes, alumnat amb TEA, síndrome de Down, diversitat funcional, diversitat social i cultural…), per a aconseguir aquest tipus de pati (també en el del menjador), incloure, material diferent en cada classe com: aros, cordes, frisbees… i creant diferents zones on desenvolupar diverses habilitats de l’alumnat. Pensem que d’aquesta manera facilitarem la participació del major nombre possible de xiquets i xiquetes i amb allò millorarem les relacions existents entre ells i elles.

OBJECTIUS GENERALS
• Oferir una activitat física i esportiva inclusiva que assolisca els mínims de pràctica recomanats per institucions i estudis de referència en l’àmbit de la salut per a xiquets/es.
• Adaptar la pràctica de l’activitat física i l’esport, especialment la competició, a les finalitats i necessitats de cada etapa educativa.
• Promoure el diàleg en el centre docent impulsant el projecte esportiu.
•-Adquirir una competència motriu adequada a l’edat de l’alumnat, en la que s’haurà d’atendre especialment al conjunt de conceptes i principis, habilitats, emocions, sentiments i
actituds que portaran a xiquets i xiquetes a resoldre les situacions motrius que se’ls plantegen tant en l’entorn de l’activitat física i esportiva com en la seua vida quotidiana.
• Integrar hàbits de vida saludable que incloga tant la pràctica d’activitat física d’una manera regular i segura com els hàbits alimentaris.
• Adquirir una sèrie de valors com la responsabilitat, el respecte, la justícia, la dignitat o la solidaritat.
• Desenvolupar habilitats socials i ajudar a l’alumnat a ser crítics amb els contravalors que en ocasions es generen en les manifestacions esportives.


OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Fomentar l’activitat física i l’esport en l’edat escolar.
•- Incrementar el nombre d’alumnat que participa en les activitats físic-esportives oferides pel centre.
•- Guiar a l’alumnat per a l’adquisició d’hàbits saludables d’utilització del temps lliure.
•- Utilitzar l’activitat física i esportiva per ampliar experiències que permeten establir relacions amb persones externes a la comunitat escolar (altres equips, entrenadors, etc.)
•- Establir les condicions per a que xiquets i xiquetes disfruten dels beneficis de l’activitat física i l’esport amb equitat.
• Respectar als demés i les normes de les activitats físiques.
• Desenvolupar actituds i hàbits d’ajuda i col·laboració.
• Apreciar valors i normes de convivència.
• Consolidar hàbits higiènics relacionats amb la pràctica de l’activitat física i l’esport.
• Competir amb esportivitat acceptant les normes de les activitats físiques i els reglaments de les diferents disciplines esportives