PREU DEL SERVEI

El preu del servei del menjador, per a l’alumnat no becari, és de: 4,25 euros /dia

El número total de dies de prestació del servei de menjador en el curs 21/22: 177 dies

CUOTA MENSUAL DE MENJADOR ESCOLAR (Alumnat sense beca)
SETEMBRE(16 dies) OCTUBRE(19 dies) NOVEMBRE(21 dies) DESEMBRE(13 dies) GENER(16 dies) FEBRER(20 días) MARÇ(22 dies) ABRIL(13 dies) MAIG(22 dies) JUNY(15dies)
68 € 80,75 € 89,25 € 55,25 € 68 € 85 € 93.50 € 59,50 € 93,50 € 63,75 €

La mensualitat de l’alumnat becari, es realitzarà tenint en compte l’import de l’ajuda corresponent a cada puntuació, segons la RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres Docents per la que s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajude de menjador en el curs 2021/2022). Es pot consultar la circular remesa per web família on s’informa de l’import diari a pagar per la família segons la puntuació obtinguda.

El pagament de les quotes mensuals es realitzarà mitjançant domiciliació bancària a mes vençut, entre el dia 1 i 7 de cada mes.