PREU DEL SERVEI

,El preu del servei del menjador, per a l’alumnat no becari, és de: 4,25 euros /dia

El número total de dies de prestació del servei de menjador en el curs 22/23: 175 dies

PREU MENSUAL DE MENJADOR ESCOLAR (Alumnat sense beca)
SETEMBRE(14 dies) OCTUBRE(19 dies) NOVEMBRE(21 dies) DESEMBRE(14 dies) GENER(17 dies) FEBRER(20 días) MARÇ(21 dies) ABRIL(12 dies) MAIG(22 dies) JUNY(15dies)
59,50 € 80,75 € 89,25 € 59,50 € 72,25 € 85 € 89,25 € 51 € 93,50 € 63,75 €

La mensualitat de l’alumnat becari, es realitzarà tenint en compte l’import de l’ajuda corresponent a cada puntuació, segons la RESOLUCIÓ de la Direcció General de Centres Docents per la que s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajude de menjador en el curs 2022/2023). Es pot consultar la circular remesa per web família on s’informa de l’import diari a pagar per la família segons la puntuació obtinguda.

El pagament de les quotes mensuals es realitzarà mitjançant domiciliació bancària a mes vençut, entre el dia 1 i 7 de cada mes. El rebut corresponent al mes de juny es passarà abans del dia 30 d’eixe mes per poder tancar la comptabilitat del curs escolar.