ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

La RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars. [2018/5900]

Estableix que les famílies aporten al centre:
• L’informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en horari escolar (annex IV).
• Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra atenció sanitària en horari escolar (annex V)
• Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom complet de l’alumne/a i la posologia i freqüència.
• Responsabilitzar-se tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat.

ANNEX IV. INFORME DE SALUT I PRESCRIPCIÓ MÈDICA PER A L'ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS EN HORARI ESCOLAR

ANNEX V. CONSENTIMENT FAMÍLIES