PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 • El procediment d’admissió per al curs 2024-2025 es tramitarà de manera telemàtica des de les 9:00 hores del 30 de maig de 2024 fins a les 23:59 h. del 6 de juny de 2024.
 • Només es podrà presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que estarà associada a la clau d’admissió. En el cas que esta sol·lcitud s’òmpliga més d’una vegada, es tindrà en compte l’última presentada.
 • No es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa.
 • En el moment de la sol·licitud d’admissió, s’ha de presentar una declaració responsable, que substituirà la documentació que han de presentar les famílies per a acreditat les circumstàncies al·legades per a la baremació. La falsedat en les dades declarades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud i s’escolaritzarà l’alumne o alumna en algun dels centres en els quals queden llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.
 • El CEIP MEDITERRANI habilitarà punts d’atenció a l’usuari per aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.
 • Al model de sol·licitud s’accedeix des d’admissió en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació: https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA MITJANÇANT SISTEMES DE VERIFICACIÓ D’IDENTITAT.

 • El pare/mare/tutor-a legal, ha de presentar una sol·licitud per cada alumne/a per a qui es sol·licita plaça.
 • Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant.
 • La persona interessada obtindrà una única «clau d’admissió» per a totes les sol·licituds que presente i s’ha de conservar per a presentar possibles reclamacions.
 • La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya i es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:
  • Combinació del DNI i o número de suport (identificat com IDESP en els models antics) i data de naixement.
  • Combinació del NIE, targeta d’estranger o permís de residència; número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE) i data de naixement.
  • Combinació de NIE, Número de Certificat de Registre de Ciutadania de la Unió Europea (precedit per la lletra C), data de naixement.
  • Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat:
   • Certificat digital emès per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV). També espodeu aconseguir als Ajuntaments.
   • Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
   • eDNI, amb el seu respectiu lector.
  • Els sol·licitants estrangers que únicament disposen de passaport o un atre document diferent del NIE, targeta d’estranger, permís de residència o certificat de registre de ciutadania de la UE com a document d’identificació, hauran d’acudir al centre en que sol·lcite plaça com a primera opció.

FASES PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ:

 1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA: Al model de sol·licitud s’accedeix des d’admissió en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació: https://portal.edu.gva.es/telematricula/.
  • Els apartats de la sol·licitud són:
   • Identificació de la persona que presenta la sol·licitud.
   • Identificació de l’alumne/a per a qui es sol·licita plaça (si est’a o ha estat matriculat en un centre de la Comunitat Valenciana, s’haurà de fer constar el NIA)
   • Si és el cas, s’haurà de fer constar l’existència de gernans o germanes o una altra persona que tinga esta consideració, matriculats en el centre per al qual es sol·licite plaça. El sistema verificarà la informació sempre que s’indique el NIA dels germans o germanes.
   • Si és el cas, s’haurà d’indicar el desig d’agrupar les sol·licituds per a l’alumnat nascut de part múltiple de manera que siguen tractades com una sol·licitud única.
   • Identificació dels membres de la unitat familiar.
    • En els casos en qué es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si és el cas, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’haurà de marcar la casella o caselles habilitades a aquest efecte. Quan es marque la casella d’existència de no convivència, en el moment de formalització de la matrícula, s’haurà d’aportar la firma i consignar les dades, en el cas que no els haja consignat en el formulari, del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça.
   • Autorització per a l’obtenció de les dades corresponents a la renda familiar a través de la AEAT, així com autorització per a la consulta en el cas de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió. A este efecte serà necessaria aportar, per a cada un dels membres de la unitat familiar sobre els quals es realitze la consulta, sent obligatori per a majors de 16 anys, i segons corresponga amb DNI o NIE, número de suport i data de naixement).
   • Nivell educatiu sol·licitat.
   • Circumstàncies al·legades.
   • Declaració responsable que les circumstàncies aal·legades s’ajusten a la realitat en el moment de formular la sol·lcitud.
   • En el cas d’alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, es farà constar el compromís d’aportar la baixa del centre anterior en el moment de la matrícula.
   • Centres sol·licitats, fins un màxim de vint, ordenats segons criteri de preferència.
   • Correu electrònic en el qual rebrà la informació necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió.
 2. VALIDACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PER PART DEL CENTRE DE 1ª OPCIÓ: Del 7 al 13 de juny.
 3. COMPROVACIÓ DUPLICITATS: Del 7 al 17 de juny
 4. PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS (consulta individualitzada de la puntuació obtinguda): 1 de juliol
 5. RECLAMACIÓ TELEMÀTICA LLISTES PROVISIONALS (adressades al Consell Escolar del centre): Fins les 13:59 del 3 de juliol
 6. PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES (consulta individualitzada de la puntuació obtinguda): 15 de juliol
 7. RECLAMACIÓ TELEMÀTICA LLISTES DEFINITIVES (Tràmit Z de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació): Recurs d’alçada davant la direcció territorial d’educació
 8. FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA EN ELS CENTRES I LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LES CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES.
  • Matrícula telemàtica: Del 15 al 19 de juliol
  • Matrícula presencial: Del 15 al 23 de juliol