OPCIÓ MATRÍCULA PRESENCIAL

La formalització de matrícula presencial es realitzarà del 22 de juny al 6 de juliol de 2022.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER A LA MATRÍCULA

NOTA: Si es tracta d'un alumne/a procedent d'un altre centre, presentarà el certificat de baixa del centre anterior que en cas de no convivència dels progenitors haurà d'estar signat pels dos.

ALTRA DOCUMENTACIÓ ( OPCIONAL)