Inscripció proves d’accés a cicles formatius

Grau Mitjà

 • Tindre 17 anys o complir-los durant l’any 2022.
 • Taxes:
  • Ordinària: 6,54 €
  • Fam. Nom./Monop. General o discapacitat acreditada del 33%: 3,27 €
  • Fam.Nom./Monop. Especial, o discapacitat del 33% + FN general: exempció de taxes

Grau Superior

 • Tindre 19 anys o complir-los durant l’any 2022.
 • Si es té un títol de tècnic de FP, podran presentar-se quan tinguen com a mínim 18 anys complits en 2021
 • Taxes:
  • Ordinària: 9,64 €
  • Fam. Nom./Monop. General o discapacitat acreditada del 33%: 4,82 €
  • Fam.Nom./Monop. Especial, o discapacitat del 33% + FN general: exempció de taxes 

Enllaç pagament de taxes:

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/

(A la nostra web hi ha instruccions)

Termini: Del 21 al 30 de març de 2022

On s’ha d’entregar:

 • En secretaria del centre de 10 a 13 hores.
 • Davant la situació actual originada pel COVID-19, la Conselleria ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol·licituds per correu electrònic a la secretària dels centres. Cal enviar a la secretaria del centre on es realitze la prova.

03007613.secret@edu.gva.es

Documentació:

 • Sol·licitud (disponible en la nostra web o secretaria del centre)
 • DNI, NIE, …
 • Declaració responsable de què no es reuneixen els requisits d’accés directe (disponible en la nostra web o secretaria del centre)
 • Justificant d’haver pagat la taxa corresponent.

Tota la documentació serà entregada o enviada degudament signada. Si s’envia per correu electrònic, amb un únic correu posant en assumpte: PAC – Nom de la persona sol·licitant

Més informació

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

Per qualsevol dubte, des de secretaria es poden atendre consultes telefonant al 96 640 99 60 en horari de 9 a 13 hores.