CFGM Pedra natural

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Pedra Natural té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Tècnic en Pedra Natural”. Aquest ensenyament no precisa de cap coneixement específic previ de l’especialitat i està focalitzat a impartir i reforçar els aspectes pràctics partint d’una consolidació de conceptes necessaris. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball. A  més, s’impartirà en la modalitat DUAL.

Accés

Pots optar per l’accés directe si tens alguna de les següents titulacions: ESO, FP I, 2n de BUP, Títol de cicle mitjà d’altra especialitat. En cas de tindre cap de les titulacions anteriors és possible accedir mitjançant una prova d’accés.

Mòduls professionals

1r curs

 • 0887. Tall de blocs  (130 h)
 • 0889. Elaboració de peces (230 h)
 • 0890. Models en obres de pedra (210h)
 • 0892. Coneixement i extracció de la pedra (150 h)
 • 0895. Tecnologies de mecanitzat en pedra natural (150 h)
 • 0897. Formació i orientació laboral (90 h)

2n curs

 • 0888. Tractaments superficials (75 h)
 • 0891. Comercialització d’obres de pedra (60 h)
 • 0893. Talla i muntatge de pedra natural (110 h)
 • 0894. Restauració de pedra natural (150 h)
 • 0896. Muntatge de pedra natural (185 h)
 • 0898. Empresa i iniciativa emprenedora (60 h)
 • 0899. Formació en centres de treball (400 h)

Nota: La durada dels mòduls i el seu contingut és orientatiu. Actualment s’està revisant per adaptar-lo a l’entorn productiu de la Comunitat Valenciana.

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis de Tècnic en pedra natural, l’alumne serà capaç de:

 • Arrencar i conformar blocs de pedra natural, utilitzant tècniques i maquinària d’extracció.
 • Rebre el bloc o la matèria primera utilitzant i manejant la maquinària adequada per al seu trasllat i ubicació.
 • Tallar pedra natural manejant la maquinària i eines adequades i classificant el material obtingut.
 • Realitzar tractaments superficials als diferents tipus de pedra natural aplicant els procediments definits.
 • Preparar i manejar màquines de control numèric seguint les fases del procés establert per a la fabricació de productes de pedra natural.
 • Elaborar productes de pedra natural, seguint els procediments tècnics i manejant la maquinària i els equips adequats a cada operació.
 • Interpretar la documentació tècnica, comprovar els mesuraments i incorporar-les al projecte o pressupost.
 • Col·locar elements singulars de pedra natural i materials de pedra picada utilitzant els mitjans auxiliars, estris i eines necessàries i seguint les normes i procediments establerts, definits dins l’àmbit de la seva competència.
 • Muntar façanes transventilades manejant els equips requerits i aplicant les tècniques de muntatge requerides.
 • Elaborar de forma artesanal obres en pedra natural d’acord amb les tècniques establertes i adequant els coneixements adquirits.
 • Mantenir i, si escau, restaurar les obres en pedra natural, i realitzar les operacions necessàries per a la consecució de la finalitat requerida.

Eixides professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Pedrera / picapedrer.
 • Operador/operadora de maquinària d’arrencada i conformat de blocs.
 • Elaborador/elaboradora de carreuat.
 • Operador/operadora de maquinària de control numèric de pedra natural.
 • Operador / operadora torner-fresador / tornera-fresadora de pedra.
 • Operador / operadora de màquina.
 • Tallista, llaurador / llauradora, tallador/a de pedra natural.
 • Operador/operadora de tractaments químics per a pedra.
 • Embalador-empaquetador-etiquetador/embaladora-empaquetadora-etiquetadora.
 • Col·locador/col·locadora de conjunts artesanals de pedra natural.
 • Col·locador/col·locadora de plaques.
 • Col·locador/col·locadora de façanes ventilades.
 • Polidor-abrillantador / polidora-abrillantadora de sòls.
 • Marbrista de la construcció.
 • Treballador qualificat/treballadora qualificada en manteniment i restauració de pedra natural.
 • Treballador/treballadora especialista en la realització de plantilles, motlles, models i maquetes per a treballs de pedra natural.

Més informació

https://todofp.es/que-estudiar/loe/industrias-extractivas/piedra-natural.html

Fons social europeu