Estudis

Els estudis de formació professional específica són el conjunt d’habilitats i coneixements relatius a una professió i que s’adquireixen en els cicles formatius de grau mitjà i superior així com a la universitat.

Actualment s’imparteixen al centre els estudis següents:

CFGM Pedra Natural

El cicle formatiu de Pedra Natural té una durada de dos cursos i acredita el títol oficial de Tècnic en Pedra Natural.

CE Ciberseguretat en Entorns de Tecnologies de la Informació (CETI)

El curs d’especialització en ciberseguretat en Entorns de Tecnologies de la Informació proporciona la formació necessària per poder treballar com a expert, auditor, consultor o analista en ciberseguretat.

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

El principal objectiu dels cicles formatius de grau superior és assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta; planificar el treball de les persones de l’equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l’estudiant, d’una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral. El principal objectiu d’aquests estudis és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d’una professió determinada.

FP Bàsica

Els cicles de formació professional bàsica garanteixen l’adquisició de les competències bàsiques de l’aprenentatge permanent, a través de la impartició d’ensenyaments de: Llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua cooficial, matemàtiques i ciències aplicades al context personal i d’aprenentatge en un camp professional. Les característiques pedagògiques s’adaptaran a les característiques específiques de l’alumnat. Es fomentarà el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d’una duració de 2 anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen seguir els seus estudis cap a un camp de la formació professional.