Estudis

Els estudis de formació professional específica són el conjunt d’habilitats i coneixements relatius a una professió i que s’adquireixen en els cicles formatius de grau mitjà i superior així com a la universitat.

Actualment s’imparteixen al centre els estudis següents:

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

El principal objectiu dels cicles formatius de grau superior és assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta; planificar el treball de les persones de l’equip i fer les corresponents verificacions i valoracions.

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l’estudiant, d’una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral. El principal objectiu d’aquests estudis és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d’una professió determinada.

FP Bàsica

Els cicles de formació professional bàsica garanteixen l’adquisició de les competències bàsiques de l’aprenentatge permanent, a través de la impartició d’ensenyaments de: Llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua cooficial, matemàtiques i ciències aplicades al context personal i d’aprenentatge en un camp professional. Les característiques pedagògiques s’adaptaran a les característiques específiques de l’alumnat. Es fomentarà el treball en equip, la tutoria i l’orientació educativa i professional.

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d’una duració de 2 anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen seguir els seus estudis cap a un camp de la formació professional. Aquests estudis formen part de l’educació obligatòria i gratuïta i substitueixen els actuals PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial).