Llicències d’ús i Drets d’autoria

Llicències d’ús, què són? 

Una llicència d’ús és l’autorització o permís que dona un titular de drets d’autor, perquè una altra persona utilitze l’obra de la forma assenyalada en el permís.  

Pot ocórrer que tota una classe d’obres siga gestionada per una sola societat de gestió col·lectiva. En tals casos, serà la respectiva societat la que atorgue les llicències. 

Enllaços a recursos