FP Bàsica – Informàtica d’Oficina

La Formació Professional Bàsica en l’especialitat d’Informàtica d’Oficina té una durada de dos cursos amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Professional Bàsic en Informàtica i Comunicacions”. Després de cursar els mòduls ordinaris, l’alumne accedeix durant un trimestre a la Formació en Centres de Treball.

Accés

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que compleixin simultàniament els següents requisits:

 • Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Titulació

Títol professional bàsic en Informàtica d’Oficina.

Aquest títol professional bàsic permetrà l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà. Aquest títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de: Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Marítim- Pesquera. Química. Transport i Manteniment de Vehicles. Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil.

Mòduls professionals

 • Mòduls de Primer Curs
  • Ofimàtica i arxiu de documentació
  • Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics
  • Ciències aplicades I
  • Comunicació i societat I
 • Mòduls de Segon Curs
  • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
  • Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació
  • Ciències aplicades II
  • Comunicació i societat II
  • Formació en Centres de Treball

Eixides professionals

Al acabar els estudis, els alumnes poden exercir les següents activitats: Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics, Ajudant de manteniment de sistemes informàtics, Ajudant d’instal·lador de distemes informàtics, Ajudant d’instal·lador de sistemes per la transmissió de dades. Auxiliar d’oficina. Auxiliar de serveis generals, Gravador-verificador de dades, Auxiliar de digitalització, Operador documental.

Més informació

En la web de Conselleria.

Fons social europeu