Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) constitueix el document vertebrador de totes les actuacions i relacions de la comunitat educativa pel que fa a l’àmbit pedagògic, administratiu i de relació amb l’entorn.
El PEC recull valors, objectius i estratègies que considera vàlids per tal d’orientar la tasca educativa i adequar-la en un procés constant de millora i defineix les finalitats de la Comunitat Educativa quant al tipus de persona que volem formar.
Com tot projecte,no és un document estàtic i tancat, sinó que demanda un anàlisi de la situació de partida i un constant compromís de millora basat en la revisió i avaluació del seu compliment.