CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web té una durada de dos cursos acadèmics amb un total de 2000 hores de formació i acredita, en acabar el cicle, el títol oficial de “Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web”.

Accés

Es pot optar per accés directe amb els títols de Batxiller, Universitari, Tècnic o tècnic Superior de Formació Professional (o estudis equivalents)

Mitjançant prova quan no es complisquen els requisits d’accés directe i tinguen 19 anys d’edat o els complisquen durant l’any en curs.

Mòduls professionals

 • Mòduls de Primer Curs (960 hores)
  • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació – 3 hores setmanals (96 hores)
  • Sistemes informàtics – 5 hores setmanals (160 hores)
  • Bases de dades – 5 hores setmanals (160 hores)
  • Programació – 8 hores setmanals (256 hores)
  • Entorns de desenvolupament – 3 hores setmanals (96 hores)
  • Formació i orientació laboral – 3 hores setmanals (96 hroes)
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés – 3 hores setmanals (96 hores)
 • Mòduls de Segon Curs (1040 hores)
  • Desenvolupament web en entorn client – 7 hores setmanals (140 hores)
  • Desenvolupament web en entorn servidor – 8 hores setmanals (160 hores)
  • Desplegament d’aplicacions web – 4 hores setmanals (80 hores)
  • Disseny d’interfícies web – 6 hores setmanals (120 hores)
  • Projecte de Desenvolupament d’aplicacions web – (40 hores)
  • Empresa i iniciativa emprenedora – 3 hores setmanals (60 hores)
  • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés – 2 hores setmanals (40 hores)
  • Formació en Centres de Treball – 30 hores setmanals (400 hores)

Què vaig a aprendre i fer?

En acabar els estudis de Desenvolupament d’Aplicacions Web l’alumne serà capaç de:

 • Desenvolupar elements de programari en l’entorn client.
 • Desenvolupar elements de programari en l’entorn servidor.
 • Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns Internet, intranet i extranet.
 • Programar en llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió.
 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Programar bases de dades relacionals.

Eixides professionals

Entre les principals eixides professionals podem mencionar:

 • Programador Web.
 • Programador Multimèdia.
 • Desenvolupador d’aplicacions en entorns Web.

Així com també permet continuar cap a estudis universitaris.

Més informació

 FSE