OFERTA DE PLACES FP PARCIAL

Si tens interès en cursar un o diversos mòduls dels Cicles Formatius de FP que apareixen en el document adjunt, has de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre abans del 15 d’octubre.

CICLES I MÒDULS ON HI HAN VACANTS DESPRÉS DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ A LA FP

D’acord la Instrucció 3. Admissió en oferta parcial, de la Resolució de 6 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre l’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen Formació Professional de grau C, D i E (DOGV 13/07/2023), “l’alumnat també podrà sol·licitar places vacants en oferta parcial en aquells mòduls en els quals, una vegada finalitzat el procediment de matriculació, els centres continuen tenint vacants d’acord amb el que disposa l’Ordre 17/2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’oferta parcial dels Ensenyament dels cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior en centes educatius públics i privats de la Comunitat Valenciana.

Normativa reguladora

MÒDULS NO ASSOCIATS A UNITATS DE COMPETÈNCIA Per exemple: FOL, EIE, Anglès TècnicMÒDULS ASSOCIATS A UNITATS DE COMPETÈNCIA
Requisits d’accés: Persones que complisquen algun dels requisits d’accés a la FP (art 5. Ordre 18/2016).Requisits d’accés: Persones amb experiència laboral, encara que no tinguen els requisits d’accés a la FP (art. 5 Ordre 18/2016).
CICLES ON HI HAN VACANTS DESPRÉS DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ A LA FP
1r Títol Professional Bàsic en Informàtica d’Oficina
2n Títol Professional Bàsic en Informàtica d’Oficina
1r Tècnic Atenció a Persones en Situació de Dependència (matí)
2n Tècnic Atenció a Persones en Situació de Dependència (matí)
1r Tècnic Superior en Integració Social (vesprada)

La Direcció del centre