Fons Social Europeu (FSE)

Què són els fons estructurals de la Unió Europea? 

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988.  

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu nº 1, i posteriorment regió pertanyent a l’objectiu de competitivitat regional i ocupació. 

Què és el Fons Social Europeu? 

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió. 

Com actua el Fons Social Europeu? 

A la vista de la demanda i l’oferta del mercat de treball, l’ajuda del FSE es concedix de conformitat amb les necessitats formació i d’ocupació dels ciutadans de la Unió i d’acord amb les necessitats dels recursos humans de certes regions. 

El Fons Social Europeu, finalitzat el període 2007-2013, passa a definir de nou la seua missió i àmbit d’aplicació per al període 2014-2020 per mitjà del Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell [Diari Oficial L347 de 20.12.2013].  

REGLAMENT (UE) – Número 1304/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:ES:PDF

Objectius del FSE: 

 • Promoure uns nivells elevats d’ocupació i de qualitat de l’ocupació 
 • Millorar l’accés al mercat laboral 
 • Fomentar la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors 
 • Facilitar als treballadors la seua adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes de producció necessaris per a garantir un desenrotllament sostenible 
 • Propiciar un elevat nivell d’educació i formació per a tots 
 • Recolzar la transició de l’educació a l’ocupació entre els jóvens 
 • Lluitar contra la pobresa 
 • Patrocinar la inclusió social 
 • Fomentar la igualtat de gènere, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats 
 • Contribuir a donar resposta a la prioritats de la UE en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i territorial 

Prioritats: 

 • Accés a l’ocupació per part dels demandants d’ocupació i de les persones inactives 
 • Integració sostenible en el mercat de treball dels jóvens, en particular d’aquells sense treball i no integrats en els sistemes d’educació i formació 
 • Treball per compte propi, l’esperit emprenedor i la creació d’empreses 
 • Igualtat entre hòmens i dones en tots els àmbits: accés a l’ocupació, progressió en la carrera professional, conciliació de la vida laboral i la vida privada i la mateixa remuneració per igual treball 
 • Adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris al canvi 
 • Envelliment saludable i actiu 
 • Modernització de les institucions del mercat de treball públiques i privades 
 • Inclusió activa, amb vista a promoure la igualtat d’oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de trobar una ocupació 
 • Inversió en capacitat institucional i en eficàcia de les administracions i servicis públics a escala nacional, regional i local 

Ensenyaments de Formació Professional finançats pel Fons Social Europeu 

Els diferents tipus d’ensenyaments de Formació Professional (FP) estan finançats per diferents Programes Operatius: 

 • FP de GM i GS: Programa Operatiu Regional FSE CV 2014-2020 y REACT-UE de la CV 
 • FPGB: finançada pel Fons Social Europeu. 
 • FPGB de garantia juvenil (2ª Oportunitat): Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020. 

Preguntes més freqüents 

Dubtes i preguntes més freqüents en la gestió del Fons Social Europeu 

Normativa: 

 • REGLAMENT (UE) Número 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de desembre del 2013, pel qual s’establixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’establixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) Número 1083/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea L 347, de 20 de desembre del 2013) 
 • REGLAMENT D’EXECUCIÓ (UE) Número 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol del 2014, pel qual s’establixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) Número 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d’informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d’informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l’emmagatzemament de dades