FP Dual.

l’IES de Pedreguer oferim la Formació Professional Dual al nostre alumnat del CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència dones del curs 2017-2018 amb bon acolliment tant per part dels empreses col·laboradores com pel nostre alumnat.

Però què és l’FP Dual?

Per model de Formació Professional Dual s’entén el conjunt dels accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació dels empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

La Formació Professional Dual està basada en una major col·laboració i participació dels empreses en els sistemes de Formació Professional, propiciant una participació més activa de l’empresa en el propi procés formatiu de l’alumnat i, així, permetre que aquestes coneguen de manera més pròxima la formació que reben els joves, cada vegada més adaptada als demandes dels sectors productius i als necessitats específiques dels empreses.

Amb la formació dual és pretén que l’empresa i el centre de formació professional estrenyen els seus vincles, conjuminen esforços i afavorisquen una major inserció de l’alumnat en el món laboral durant el període de formació.

Quin és l’objectiu de la FP dual?

L’objectiu principal de la Formació Professional Dual és el de marcar un camí d’evolució dels ensenyaments de Formació Professional en la Comunitat Valenciana cap a una major adequació de la formació dels futurs treballadors i treballadores als necessitats dels empreses.

Mes informació: https://mestreacasa.gva.es/web/fpdual/

Vídeo FP Dual:

https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?fname=video%20FP%20Dual%20CAS%20Web.mp4&uuid=8148b880-4373-4d37-b244-2971950da903&groupId=500006511582