Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT):

 • Activitats i cursos de formació al professorat
 • Activitats i jornades
 • Alumnat
 • Alumni (antics alumnes)
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual
 • Autoritzacions
 • Comunicació institucional i promoció del centre
 • Contractació
 • Detecció de situacions de vulnerabilitat de l’alumnat en l’àmbit del benestar emocional
 • Escrits de sol·licitud, esmena i al·legacions, i declaracions responsables
 • Expedients disciplinaris
 • Gestió de bretxes de seguretat
 • Gestió de drets de protecció de dades
 • Gestió econòmica i pressupostària i pagaments a tercers
 • Intervenció en gestió d’ajudes, beques i subvencions
 • Prevenció de la violència i millora de la convivència
 • Professorat
 • Proves i acreditacions
 • Pràctiques formatives
 • Queixes, suggeriments i agraïments
 • Reclamacions
 • Trasllats d’expedients

Podeu consultar els documents anteriors, obtindre més informació sobre la protecció de dades en els centres educatius o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) en la web de Conselleria, www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat “Protecció de dades en els centres educatius públics GVA” o clicant en aquest enllaç: Protecció de dades en els centres educatius.