MATRÍCULA PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PAU EN L’I.E.S. L’Eliana

Les dates de matrícula NO són les que indica la Universitat i que puguen aparéixer en altres enllaços de la Web del centre. Aqueixes dates són les que la Universitat concedeix als Instituts per a matricular als alumnes.

Els alumnes es matriculen en l'Institut en les dates que indiquem ací i que a més s'han remés per correu a cadascun dels nostres alumnes  de Batxillerat i de CFG Superior.

MATRÍCULA PAU L'ELIANA