Matrícula FP

Matrícula Formación Profesional curso 2023-2024

(Es recorda a l'alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana un cicle formatiu en modalitat SEMIPRESENCIAL que, per a matricular-se per al pròxim curs en el centre, ha de participar obligatòriament en el procés d'admissió per aquells mòduls en els quals desitge matricular-se)

Alumnat que no ha de participar en el procés d'admissió:

L'alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana un cicle formatiu en modalitat presencial i s'ha de matricular per al pròxim curs sense necessitat de participar en el procés d'admissió haurà d'entregar en Secretaria el sobre de matrícula que es facilitarà en el centre (en aquest sobre s'inclourà el formulari de matrícula a emplenar, així com informació de la documentació a aportar en funció del curs i ensenyament).

Alumnat procedent del procés d'admissió:

L'alumnat admés en el procés d'admissió que es matricularà en Formació Professional Bàsica, Cicles formatius de Grau Mitjà o de Grau Superior en el curs 2023-2024 recollirà el sobre de matrícula en la Consergeria del centre per al seu posterior lliurament, degudament emplenat, en la Secretaria dins dels terminis assenyalats (en aquest sobre s'inclourà el formulari de matrícula a emplenar, així com informació de la documentació a aportar en funció del curs i ensenyament).

(Es recorda a l'alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana un cicle formatiu en modalitat SEMIPRESENCIAL que, per a matricular-se per al pròxim curs en el centre, ha de participar en el procés d'admissió per aquells mòduls en els quals desitge matricular-se)

CICLE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ D’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL

NUEVO CICLO DE FORMACION PROFESIONAL DE GRADO MEDIO DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

 

L'Institut de L'Eliana incorpora a la seua oferta educativa del pròxim curs 2020/2021 el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència en la modalitat semipresencial.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport habilitarà un assistent telemàtic per als sol·licituds d'admissió extraordinària de setembre per a aquest nou cicle en la següent adreça:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

És podrà consultar online el resultat de l'adjudicació, en la plataforma telemàtica establida en l'adreça web esmentada amb el número de sol·licitud d'ÍTACA, el NIA i la data de naixement de l'alumne. Els dues primeres dades els rebrà la persona sol·licitant en el correu electrònic que indique en la seua sol·licitud.

En el següent enllaç pots consultar el calendari d'admissió extraordinària i matrícula:

Calendari d'admissió extraordinària i matrícula

Tota la informació està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2020-2021:

Pàgina Web d'admissió 2020/2021 per a cursar FP

ADJUDICACIÓ PLACES VACANTS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

ADJUDICACIÓN PLAZAS VACANTES EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR

S'informa que dijous que ve 17 de setembre a les 10,10 h. se celebraran els actes públics d'adjudicació de les places vacants existents en els Cicles de Formació de Grau Mitjà "Atenció a Persones en Situació de Dependència" i de Grau Superior "Educació Infantil".

Podran accedir solament les persones que hagen participat en el procés d'admissió i, per tant, estiguen en les llistes d'espera.

Dijous, 17 de setembre de 2020, a les 10,10 hores

ACTES D'ADJUDICACIÓ DE VACANTS EN CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de "Atenció a Persones en Situació de Dependència"

Cicle Formatiu de Grau Superior de "Educació Infantil"

Lloc: I.E.S. L'Eliana, enfront de Consergeria

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA D’ESO I BATXILLERAT EN L’I.E.S. L’Eliana

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DE ESO Y BACHILLERATO: ALUMNADO QUE ACCEDE POR EL PROCESO DE ADMISIÓN

Els terminis de formalització de matrícula en l'I.E.S. L'Eliana de l'alumnat que ha participat en el procés d'admissió serà els dies 30 i 31 de juliol. Per a això, caldrà, prèviament, demanar un sobre de matrícula en la Consergeria del centre i demanar cita prèvia per al lliurament posterior en Secretaria.

La petició de cita prèvia es realitzarà a partir del dia 27 de juliol a través del telèfon de l'institut: 96 271 83 65.

IMPORTANT! ELS IMPRESOS ES PRESENTARÁN EN SECRETARÍA DEGUDAMENT EMPLENATS EN LLETRA MAYÚSCULA I SIGNATS, ATESOS ELS TERMINIS SEÑALATS I AL COSTAT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN CADA CAS SEGONS LES INSTRUCCIONS INCLOSES EN ELS IMPRESOS DE MATRÍCULA.

LLISTES DEFINITIVES D’ADMISSIÓ D’FP BÀSICA

LISTAS DEFINITIVAS DE ADMISIÓN A FP BÁSICA

Les llistes definitives d'admissió a FP BÀSICA estan publicades en els taulers d'anuncis del centre.

A més, es recorda que s'habilitarà, dins de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat «Admissió d'alumnat» un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda.

RESUMEN DEL CALENDARIO DE ADMISIÓN

Per a accedir al calendari d'admissió prem en el següent enllaç:

Calendari d'admissió

Per a accedir a la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport d'admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2020-2021 prem en el següent enllaç:

Web Admissió FP

Per a accedir a la Web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de Telematrícula prem en el següent enllaç:

Telematrícula

 

Matrícula

Matrícula ESO y Bachillerato curso 2022-2023

Alumnes admesos en el procés d'admissió i resta d'alumnes nous que es matricularan en ESO o en Batxillerat en el curs 2022-2023

Es recollirà el sobre de matrícula en la Consergeria del centre. A més, s'haurà d'emplenar i imprimir en paper el següent formulari de matrícula i s'haurà d'adjuntar en el sobre de matrícula,  al costat de la resta de la documentació que s'indica en aquest.

Formularis de matrícula d'ESO:

Formulari de matrícula de 1r ESO

Formulari de matrícula de 3r ESO

Formularis de matrícula de Batxillerat:

Formulari de matrícula de 1r Batxillerat

Formulari de matrícula de 2n Batxillerat

Alumnes matriculats en  6é PRIMÀRIA en col·legis adscrits a l'IES L'Eliana i que es matricularan en 1r ESO en el curs 2022-2023

S'haurà d'emplenar i imprimir en paper el següent formulari de matrícula i s'haurà d'adjuntar en el sobre de matrícula que es distribuirà pels diferents centres de primària adscrits a l'IES L'Eliana, al costat de la resta de la documentació que s'indica en aquest.

Formulari de matrícula de 1r ESO de l'alumnat de col·legis adscrits

Posteriorment, quan Conselleria aprove el currículum de l'ESO, s'enviarà a través de WEB FAMÍLIA un enllaç a un qüestionari en línia per a l'elecció de les optatives i entre Religió / Atenció Educativa.

Alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana i s'ha de matrícular per al pròxim curs sense necessitat de participar en el procés d'admissió.

Tota la informació relativa a la matrícula s'enviarà per WebFamilia. Us arribarà un enllaç a un formulari per a triar modalitat i optatives. 

Si no empleneu el formulari, no podem garantir que se us assigne la modalitat (Aplicades, Acadèmiques, etc.) i optativa que trieu.

En principi, tots heu d'emplenar el formulari suposant que passareu de curs. Aquells alumnes/as que, després dels exàmens finals repetisquen curs, haureu de tornar a emplenar el formulari amb les dades acadèmiques del curs en el qual repetireu.

LLISTES PROVISIONALS D’ADMISSIÓ D’ESO I BATXILLERAT I RECLAMACIONS A les LLISTES

LISTAS PROVISIONALES DE ADMISIÓN A ESO Y BACHILLERATO

Les llistes provisionals d'admissió a ESO i Batxillerat estan publicades en els taulers d'anuncis del centre.

A més, es recorda que l'es habilitarà, dins de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'apartat «Admissió d'alumnat» un sistema individualitzat de consulta del resultat del procediment i la puntuació obtinguda.

RECLAMACIONES A LAS LISTAS PROVISIONALES DE ADMISIÓN A ESO Y BACHILLERATO

La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d'admissió de l'alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

Per a la formulació d'aquestes reclamacions s'haurà d'accedir a l'aplicació informàtica mitjançant la «clau d'admissió».