Skip to toolbar

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (FAQs)

CLAU D’ADMISSIÓ I PROCÉS D’ADMISSIÓ TELEMÀTICA

Què és el procés d’admissió? Expand

És el primer tràmit que es fa dins de la matriculació escolar. Aquest procediment és important per a les famílies que matriculen els fills i les filles  el pròxim curs, per primera vegada, en les aules gratuïtes de 2 anys i en Infantil de 3 anys. També per a la matriculació en cicles formatius d’FP i en 1r de Batxillerat.

El meu fill/a està escolaritzat en un centre i el voldria canviar a un altre centre, puc participar en aquest procés per a tractar de canviar de centre? Expand

Per descomptat! A més, mai perdries la plaça en el teu centre d’origen fins que hages formalitzat la matrícula en el nou centre una vegada publicades les llistes definitives d’admissió.

Recorda que el procés d’admissió en Infantil i Primària és del 25 de maig al 2 de juny i en ESO i Batxillerat del 3 al 14 de juny. Puc presentar la sol·licitud en paper en el centre? Expand

Quan l’hages omplida, es registrarà en el centre sol·licitat de primera opció sense necessitat de presentar-la en paper. No oblides generar i guardar el justificant. Evita desplaçaments.

Però si no tinc accés a mitjans digitals o a internet, què faig? Expand

Només les persones que no disposen d’accés a Internet o d’un document d’identitat han de desplaçar-se a un centre educatiu a fer el tràmit de forma presencial. Han d’acudir al centre educatiu que volen marcar com a primera opció. Per a això, cal aportar el DNI, el NIE, el permís de ciutadà de la Unió Europea o el passaport de la persona que realitzarà la sol·licitud (pare, mare o tutor/a legal).

Com obtinc la clau d’admissió per a iniciar el tràmit telemàtic? Expand

En telematricula.es tens la finestra ‘Clau d’admissió’. Quan hi entres, si tens DNI, has d’introduir el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant + el número IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI) + la data de naixement de la persona sol·licitant + una adreça de correu electrònic.

Si el teu document identificatiu és el NIE, has d’introduir el NIE del pare, mare o tutor legal sol·licitant + el número IXESP (codi inclòs en les targetes d’estrangers i permisos de residència) + la data de naixement de la persona sol·licitant + una adreça de correu electrònic.

Amb això, t’enviarem la clau d’accés al correu electrònic que hages especificat. Aquesta clau consta d’un identificador i una contrasenya per a cada sol·licitud que hages de fer segons el nombre de fills i filles que hages de matricular.

En infantil i primària l’identificador serà el propi DNI o NIE del pare, mare o tutor legal sol·licitant. Amb una sola clau d’admissió serà possible presentar tantes sol·licituds com fills i filles vulgues matricular en aquestes etapes.

En ESO i batxillerat aquesta clau consta d’un identificador i una contrasenya per a cada sol·licitud que hages de fer segons el nombre de fills i filles que hages de matricular.

Puc usar la mateixa clau d’admissió per a diversos alumnes? Expand

Si es presentaren sol·licituds d’admissió per a infantil i/o primària és possible usar la mateixa ‘clau d’admissió’ per a diversos alumnes/as.

En ESO i Batxillerat no es podrà usar la mateixa clau d’admissió per a diversos alumnes/as. La tramitació per a cada fill/a necessita d’una ‘clau d’admissió’ per a cadascun.

Entre en la finestra ‘clau d’admissió’ i no em dona cap opció. Expand

Recorda que la clau d’admissió s’ha de sol·licitar per a Infantil i Primària des del 25 de maig, no abans. Per a la resta d’etapes educatives, consulta el calendari d’admissió.

Ja tinc la clau telemàtica, ara què faig? Expand

Has d’entrar en la finestra ‘Procés d’admissió’ de la web telematricula.es i, una vegada hages introduït la clau d’admissió, pots omplir la sol·licitud telemàtica d’admissió.

Puc modificar una sol·licitud d’admissió? Expand

Sí. Sempre podràs guardar les dades ja introduïdes i recuperar-los en tornar a accedir. Una vegada confirmada la sol·licitud, sempre que s’estiga en el termini establit en la convocatòria, podràs modificar-la i, al confirmar-la, aquest procediment elimina la sol·licitud prèviament confirmada. No oblides en aqueix cas confirmar la nova sol·licitud. Recorda que la sol·licitud en Infantil i Primària és del 25 de maig al 2 de juny, ESO i Batxillerat del 3 al 14 de juny i FP del 21 de maig a l’1 de juny.

Què és el dret de concurrència? Expand

El procediment en concurrència garanteix que, si l’alumne o alumna no obté plaça en el primer dels centres triats, passa a ser baremat en cada un dels centres restants. Obtindrà lloc escolar en funció dels punts obtinguts, sense que el fet de no haver sol·licitat el centre en primera opció reporte cap inconvenient. Amb això, es garanteix que les famílies puguen triar fins a 10 centres sense por que, si no obtenen plaça en el primer dels centres triats, quede sense escolaritzar.

Per tant, he d’omplir 10 centres? Expand

És aconsellable triar 10 centres per ordre de preferència, ja que, en el cas que no se seleccione el màxim de centres possibles i no s’hi obtinga plaça, l’Administració asignarà d’ofici en un centre de la localitat o zona d’escolarització que tinga vacants.

He de presentar tantes sol·licituds com centres s’omplin? Expand

No. Només es presenta electrònicament una sol·licitud amb un màxim de 10 centres per alumne/a i etapa d’admissió, que estarà associada a la clau d’admissió telemàtica. Aquesta sol·licitud podrà ser modificada tantes vegades com es considere durant el període en el qual estiga operativa l’aplicació per a formular sol·licituds d’admissió. En cas d’haver realitzat modificacions, es tindrà en compte la darrera sol·licitud presentada electrònicament.

On puc consultar els ensenyaments que ofereix un centre educatiu? Expand

En la guia de centres docents.

No apareix el centre educatiu que m’interessa en l’apartat ‘d’Estudis actuals’, què faig? Expand

Utilitza el codi de centre per a la teua recerca en la guia de centres. En el cas que continues sense trobar el centre, utilitza el formulari d’assistència tècnica per a informar de l’error. Aquest formulari només s’ha d’utilitzar per a qüestions tècniques relacionades amb el procés telemàtic.

Com puc saber més sobre els centres: horaris, projecte educatiu i lingüístic, serveis, etc.? Expand

Per a saber més sobre els centres, pots consultar la guia de centres de la Comunitat Valenciana. També pots buscar la pàgina web de cada centre, l’enllaç de la qual també està en la mateixa guia de centres.

Com hem de procedir les persones separades? Expand

En els casos en què es produïsca la no convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si és el cas, la possible limitació de la pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de marcar la casella o les caselles habilitades a l’efecte. Quan es marque la casella d’existència de no convivència, en el moment de formalització de la matrícula, s’ha d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que ha formulat la sol·licitud de plaça.

En el cas de progenitors que conviuen, han de signar la sol·licitud els dos progenitors? Expand

No. Qualsevol d’ells pot sol·licitar plaça escolar per al seu fill i figurarà com a signatari de la sol·licitud. No han de signar-la els dos.

He de justificar documentalment aquests criteris? Expand

En el moment de formular la sol·licitud d’admissió telemàtica, no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades, ja que s’ha incorporat en la sol·licitud una declaració responsable que substitueix la documentació que han de presentar les famílies per a acreditar les circumstàncies al·legades per a la seua baremació.

Com puc saber si la sol·licitud ha sigut presentada correctament? Expand

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica, els centres educatius incorporaran les sol·licituds telemàtiques confirmades en les quals figuren com a centre de primera opció i s’enviarà un correu electrònic al sol·licitant amb la confirmació de la gravació de la seua sol·licitud. Això no vol dir que ja s’ha finalitzat el procés d’escolarització. Conserva aquest correu, ja que inclou informació rellevant per a les següents fases del procés.

En cas d’empat de puntuacions, com es procedeix per a desempatar? Expand

Segons el que estableix l’apartat 10 de l’article 38 del Decret 40/2016, les situacions d’empat que es produïsquen, després d’aplicar els criteris de desempat, es resoldran a partir de l’ordre del primer i del segon cognoms. Prèviament, s’haurà realitzat un sorteig públic davant notari en el qual es triaran 2 lletres per les quals s’ordenarà el primer cognom i també altres 2 lletres per les quals s’ordenarà el segon cognom, que s’aplicaran quan existisca coincidència amb el primer. En cas de no disposar d’un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb “AA”. Així, d’acord amb el sorteig realitzat el passat 7 d’abril de 2021, les lletres resultants per a ordenar el primer cognom seran EV (en aquest ordre) i per a ordenar el segon cognom, la qual cosa s’aplicarà quan hi haja coincidència amb el primer, seran ÑY (en aquest ordre).

LLISTES PROVISIONALS

Com presente la reclamació a les llistes provisionals? Expand

Després de la publicació de les llistes provisionals, pots accedir a telematricula.es amb la mateixa clau d’admissió que vas utilitzar per a sol·licitar plaça escolar i presentar la teua reclamació en els terminis establits per cada etapa educativa.

Quan puc consultar les llistes provisionals? Expand

En la web telematricula.es tens una finestra de ‘Llistes provisionals’. Per a cada etapa educativa, es podrà consultar en unes dates:

Infantil i Primària: 16 de juny.

ESO i Batxillerat: 14 de juliol.

FP Bàsica: 7 de juliol.

Cicles formatius GM y GS: 13 de juliol.

       FP Bàsica 2ª oportunitat: 20 de juliol.

PFQPB: 21 de juliol.

Aquesta consulta ofereix informació del centre adjudicat, la puntuació obtinguda en cada petició i la posició en llista d’espera.

He d’anar al centre per a consultar les llistes provisionals? Expand

No.

LLISTES DEFINITIVES

Una vegada ja he sigut admés en les llistes definitives d’un centre, com formalitze la meua matrícula? Expand

Una vegada publicat el nom del teu fill/a en les llistes definitives d’admissió, que podràs consultar en la finestra específica de telematricula.es, podràs formalitzar la matrícula en les dates que poden veure’s en aquesta mateixa web.

Contacta amb el centre o consulta la web d’aquest. En el moment de matrícula efectiva, el centre a què s’incorpore el teu fill/a sol·licitarà la verificació dels documents o les situacions que s’hi ha al·legat en el procés d’admissió telemàtica. En el cas que s’haja marcat la casella d’existència de no convivència dels progenitors, s’ha d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare, tutor/a legal que ha formulat la sol·licitud de plaça.

ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Què vol dir que el meu fill/a presenta necessitats educatives especials (NEE)? Expand

Vol dir que pot requerir, durant un període o al llarg de tota l’escolarització, determinats suports i atencions específiques diferents de les ordinàries per a garantir-ne l’aprenentatge de forma adequada, a causa d’una discapacitat (intel·lectual, sensorial, física) o de trastorn greu de la conducta.

El perfil de l’alumnat amb NEE és molt variat i les seues necessitats poden variar en funció del tipus de discapacitat o del trastorn de la conducta. També dependran de les característiques del context social, familiar, sanitari i educatiu en què es desenvolupe. Per això, la resposta educativa s’ha d’ajustar a les característiques de cada xiquet o xiqueta.

Les necessitats educatives especials s’han d’identificar mitjançant una avaluació sociopsicopedagògica.

Com és el procés d’admissió de l’alumnat amb necessitats educatives especials? Expand

Si el teu fill/a encara no està escolaritzat i tens sospites que té alguna dificultat important en algun àmbit del seu desenvolupament, pots acudir al servei psicopedagògic escolar de la teua zona o, si n’hi ha, al gabinet psicopedagògic escolar del teu municipi, perquè us assessoren i, si és el cas, realitzen una avaluació sociopsicopedagògica.

En aquest cas és important indicat el Número d’Identificació de l’Alumnat (NIA) durant el procés d’admissió per què el centre tinga accés a les dades d’inclusió educativa de l’alumne/a.

Si la recomanació és que el teu fill/a ha d’anar a un centre específic d’educació especial o una unitat específica en un centre ordinari després d’una avaluació sociopsicopedagògica, directament l’Administració assigna una plaça en un centre d’educació especial per a l’alumne/a.

Qui em pot assessorar? Expand

Pots rebre informació personalitzada en qualsevol d’aquests serveis educatius de la xarxa pública: centres d’Educació Infantil; centres d’atenció primerenca; centre d’Educació Infantil i Primària; serveis psicopedagògics escolars (SPE); gabinets psicopedagògics municipals (GPM).

Com puc contactar amb el servei psicopedagògic escolar o el gabinet psicopedagògic municipal? Expand

Alguns municipis disposen també de gabinets psicopedagògics municipals autoritzats, que tenen funcions semblants als serveis psicopedagògics escolars de zona.

Davant de qualsevol dubte, pots adreçar-te al departament d’educació del teu municipi perquè t’indique el servei o gabinet psicopedagògic escolar que tens més a prop.

Poden sorgir necessitats educatives noves al llarg del seu procés de desenvolupament? Expand

Sí. Les necessitats educatives no sempre s’identifiquen abans que el xiquet o la xiqueta comence l’escolarització. De vegades, especialment quan no són tan evidents, es detecten quan ja s’ha incorporat a la vida escolar, durant els primers cursos. Per això, és molt important que informeu l’escola de qualsevol indici o sospita de dificultats. Ajudareu el professorat a prestar més atenció i a adequar la resposta educativa al més prompte possible.

A quina edat podem escolaritzar al nostre fill o la nostra filla? Expand

L’Educació Infantil és una etapa no obligatòria, però sí recomanable, en la mesura que pot contribuir a compensar les desigualtats socials, econòmiques i educatives, i exposar l’alumnat a experiències que promoguen el seu desenvolupament, cosa que és especialment important en els xiquets i les xiquetes que tenen necessitats educatives especials. L’escolarització gratuïta s’inicia en Educació Infantil, de 3 anys, i en alguns centres, també es pot iniciar en Educació Infantil de 2 anys.

Què és una avaluació sociopsicopedagògica? Expand

L’avaluació sociopsicopedagògica és un procés de recollida de dades i valoració de l’alumnat que serveix per a identificar les necessitats educatives especials i planificar la resposta educativa més adequada. Les conclusions de l’avaluació es recullen en l’informe sociopsicopedagògic, que guia l’atenció educativa que ha de rebre el teu fill o la vostra filla i, si cal, determinarà la modalitat d’escolarització més idònia. Les famílies teniu dret a ser informades i a participar durant el procés de valoració i presa de decisions, i a rebre una còpia de l’informe sociopsicopedagògic.

Qui pot sol·licitar l’avaluació sociopsicopedagògica? Expand

L’avaluació sociopsicopedagògica la sol·licita el tutor o la tutora del grup-classe, en representació de l’equip docent del centre en què es troba matriculat l’alumne o l’alumna.

Què és un dictamen d’escolarització? Expand

És un acte administratiu en què la inspecció d’educació proposa el centre docent més adequat per a escolaritzar l’alumnat amb necessitats educatives especials a partir del contingut de l’informe sociopsicopedagògic i conclou amb una resolució de la direcció territorial d’educació.

Quin és el personal especialitzat de suport a la inclusió amb què compten els centres educatius? Expand

Tot el professorat del centre. A més, els centres compten amb professionals, docents i no docents, que, per la seua formació i les seues funcions, poden facilitar una atenció més especialitzada a l’alumnat amb necessitats educatives especials com és el personal de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, educador/a d’educació especial, fisioterapeuta o intèrpret de llengua de signes.

Per a rebre aquests suports, cal fer una avaluació sociopsicopedagògica, d’acord amb la qual es determina la conveniència, el tipus i la intensitat de la intervenció. El suport s’ha de facilitar, preferentment, dins de l’aula ordinària i, excepcionalment i en determinats moments, fora de l’aula, quan l’especialista així ho aconselle per les característiques de la intervenció.

Si el meu fill/a necessita rebre tractament de fisioteràpia, s’ha d’escolaritzar en un centre d’educació especial? Expand

No. La decisió d’escolaritzar un alumne o alumna en un centre d’educació especial no està vinculada a la necessitat de rebre atenció de fisioteràpia. Els tractaments de fisioteràpia terapèutics es poden rebre en els centres sanitaris o en els centres d’atenció primerenca. La intervenció del fisioterapeuta en l’àmbit escolar és de caràcter educatiu i s’ofereix en els centres docents que disposen d’aquest recurs.

El meu fill/a està rebent atenció de logopèdia, fisioteràpia, estimulació i/o teràpia ocupacional en el centre d’atenció primerenca. Podrà continuar rebent aquestes atencions en el centre on estiga escolaritzat? Expand

Els suports personals especialitzats que cada alumne o alumna requereix, en funció de les seues necessitats, es determinen en l’informe sociopsicopedagògic. En determinats casos i segons l’edat, les intervencions del centre i les intervencions externes poden ser complementàries, tenint en compte que l’atenció externa s’ha de dur a terme, sempre que siga possible, fora de l’horari escolar.

Si el meu fill o la meua filla té una discapacitat, com puc sol·licitar el reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de discapacitat? Expand

Es pot sol·licitar en qualsevol moment del cicle vital en què es detecta un símptoma d’alerta en el desenvolupament del xiquet o la xiqueta.

Hi ha la possibilitat que presenteu la documentació de sol·licitud a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o bé que contacteu amb els serveis socials de l’ajuntament del municipi on estigueu empadronats.

On puc trobar informació sobre associacions relacionades amb la discapacitat o les necessitats que presenta el meu fill/a? Expand

Les associacions poden ajudar-te a resoldre molts dubtes, compartir inquietuds i conéixer altres famílies que estan en la mateixa situació que vosaltres. Per a obtindre informació sobre associacions, pots consultar el servei psicopedagògic escolar de la teua zona, el servei especialitzat d’orientació del centre educatiu o el centre d’educació especial que tingues més pròxim.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

En l’admissió a cicles formatius de Formació Professional, quin és el termini de presentació de sol·licituds? Expand

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament, del 21 de maig a l’1 de juny.

Per a més informació sobre tot el calendari, podeu consultar la pàgina web www.telematricula.es.

En l’admissió a cicles formatius de Formació Professional, tot el procediment és telemàtic? Expand En general sí que és telemàtic, però hi ha algunes excepcions com les següents: a) Aquells casos que indica la Resolució d’1 de juny de 2020, publicada en el DOGV de 3 de juny de 2020. No obstant això, si hi teniu dubtes, podeu consultar-ho per correu electrònic al centre on us voleu matricular. Les dades les trobareu en la guia de centres educatius que podreu trobar en la pàgina web de la Conselleria d’Educació. b) No obstant això, la matrícula sempre l’heu d’efectuar de manera presencial al centre on se us assigne plaça. En l’admissió a cicles formatius de Formació Professional, què passa si es presenta més d’una sol·licitud per a centres diferents? Expand Quan es presente més d’una sol·licitud pel mateix annex o es constate falsedat en les dades o documentació aportada, totes les sol·licituds seran excloses del procediment d’admissió. Tot això, sense perjudici de l’exigència de responsabilitats que, sobre aquest tema, puguen derivar-se. En Formació Professional, què ocorre si no em donen cap centre dels sol·licitats? Expand Si no obteniu una plaça en cap dels centres sol·licitats, podeu consultar la relació de places vacants que han quedat en altres centres i posar-vos en contacte amb la comissió sectorial d’escolarització de la inspecció educativa. Tinc aprovada la prova d’accés al grau superior. Amb la meua nota podria accedir a la formació de grau mitjà o he de fer la prova de grau mitjà? Expand Tindre superada la prova d’accés a grau superior en qualsevol de les opcions dona accés al grau mitjà. En aquest cas, la preinscripció es pot realitzar directament en el cicle formatiu que es desitja cursar, aportant la documentació acreditativa en el període que establisca la resolució del calendari d’admissió de l’alumnat, accedint pel contingent reservat a l’alumnat procedent de prova d’accés a cicles formatius de Formació Professional. La qualificació que s’assignarà serà la que conste en el certificat corresponent. En Formació Professional, què és el torn ordinari/diürn? Expand En el torn ordinari/diürn les classes poden ser al matí, a la vesprada, o al matí i la vesprada, segons l’organització del centre. En Formació Professional, puc triar horari o grup? Expand Ho podeu sol·licitar, però s’assignarà torn, horari i grup segons els criteris establits per la normativa i les possibilitats del centre. Consulteu en cada centre els criteris. En l’admissió a cicles formatius de Formació Professional, si se m’adjudica un centre que no és la meua primera opció, puc renunciar-hi i esperar una vacant en el centre de primera opció? Expand Si no us matriculeu en el centre adjudicat en el termini estipulat, s’entén que renuncieu al procediment, i, per tant, haureu d’esperar a possibles resultes a l’octubre, amb el risc de quedar-vos sense cap plaça en el cicle que voleu estudiar per a aquest curs. Tinc el títol d’FPB i de l’ESO. Puc accedir alhora amb els dos títols a un cicle formatiu de grau mitjà? Expand No. Heu de triar per quin dels dos requisits voleu accedir-hi. Només es pot presentar únicament una sol·licitud amb un requisit acadèmic. On puc consultar el resultat del procés d’admissió? Expand A partir del dia de publicació d’aquest, podreu consultar-lo en els centres i també en l’aplicació d’admissió amb la Clau d’admissió. Crec que hi ha hagut un error en l’adjudicació de les vacants de cicles formatius de Formació Professional. Com he de reclamar? Expand Heu de realitzar la reclamació telemàticament a través de l’aplicació d’admissió, amb la Clau d’admissió. On em notificaran la resolució de la reclamació? Expand Rebreu la notificació en l’aplicació d’admissió. He de matricular-me en Formació Professional, però encara no he pogut reunir tota la documentació requerida. Què puc fer? Expand Si en el moment de la matrícula no podeu aportar tota la documentació requerida, podreu efectuar la matrícula condicionada al lliurament posterior de l’esmentada documentació; a més, haureu de fer efectiu en el moment de la matrícula el pagament de les taxes per serveis administratius derivats de l’activitat acadèmica de nivell no universitari. Estic en tràmit d’homologar els meus estudis a l’estranger. Puc matricular-me condicionalment en cicles formatius de Formació Professional amb el volant (petició) d’homologació? Expand Sí, podreu matricular-vos-hi de manera condicional. No obstant això, no podreu titular fins que no presenteu l’homologació pertinent. En Formació Professional, on es poden aconseguir els impresos de matrícula? Expand En el centre triat com a primera opció. Quin tipus de document d’acreditació personal és vàlid per a consignar les dades personals en l’emplenament de la sol·licitud? Expand El vostre DNI o NIE.