DRET DE VAGA DE L’ALUMNAT

L’alumnat, en virtut del seu dret de reunió, recollit a l’article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, té dret d’inassistència col·lectiva a classe – encara que conegut impròpiament com dret de vaga. Aquest dret està regulat pel decret 39/2008 de la Generalitat Valenciana, que va ser modificat per la sentència 900/2012 del TSJCV. L’article 34 d’aquest decret, amb les esmentades modificacions, regula tot alló referent a les decisions d’inassistència col·lectiva a classe de l’alumnat (que per entendre’ns, direm d’ara endavant dret de vaga):

FAQs: