PROJ TREBALL PER ÀMBITS

Els àmbits educatius són agrupacions de diferents assignatures dins de la mateixa àrea de coneixements. Al nostre centre hem desenvolupat dos àmbits, el cientificotecnològic i el sociolingüístic a 1r d'ESO i el sociolingüístic a 2n d'ESO, agrupant assignatures com biologia i tecnologia, o valencià i ciències socials, geografia i història.

Aquestes agrupacions s´imparteixen a l´aula al mateix temps, combinant continguts de les matèries implicades a cada àmbit i amb la coordinació del professorat especialista a cada matèria. Tal i com diu Mábel Villaescusa, a la planificació de la pràctica educativa per àmbits (Juny 2020), aquests desenvolupen mesures d'atenció i inclusió que garantissen la participació, accés i aprenentatge de l´alumnat.

A més, el treball per àmbits mostra el treball cooperatiu de diferents assignatures i utilitza els projectes interdisciplinaris perquè són més propers a la forma de pensar de l´alumnat i al món real, on les assignatures aïllades no s´apliquen.

Per això, com els àmbits no suposen una reducció de continguts, sinó una metodologia activa de treball, resulta una forma d'aprenentatge accessible a tot l´alumnat del Joan Coromines.

Alguns dels exemples del treball per àmbits al nostre centre són: la realització d'un plànol del pati amb la ubicació dels éssers vius, elaboració de mapes físics i virtuals, concursos literaris, informes sobre alteracions humanes i medi ambient a la platja del Morrongo, realització de fires de ciències i natura per a tot el centre, la creació de models a escala del nostre univers i éssers vius, entre altres.