Documents del centre (PEC)

El Projecte educatiu del nostre centre  té com a punt de partida el context en què se situa i vol donar una resposta adequada a les diverses necessitats personals i educatives de l'alumnat. Aquesta resposta es dona a través d'una sèrie de programes, plans i projectes que usem per a donar cohesió i coherència a la tasca diària d'alumnat i professorat.

Quins són els més significatius?

 •  Les programacions d'aula que ens permeten dissenyar situacions d'aprenentatge per a desenvolupar els aspectes curriculars.
 • Pla d'Igualtat i Convivència  basat en les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOF) que reflecteixen  valors, actituds i accions que el centre desenvolupa per a capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.
 • Pla d'Acció Tutorial: La figura de la tutora o tutor a l'escola infantil i primària és el principal referent per als xiquets i xiquetes d'aquestes edats . De manera especial aporta la seguretat afectiva i personal que necessiten  per a poder aprendre i progressar i per a poder participar en l'aula i a l'escola. A més totes les actuacions que ens portem a l'aula fan que l'alumnat desenvolupe totes les seus capacitats.
 • Concreció Curricular: És el nivell de concreció on es desenvolupa la línia metodològica a nivell d'aula i on es descriuen els objectius generals, competències específiques, descriptors operatius, sabers bàsics, situacions d'aprenentatge, criteris d'avaluació a nivell d'aula i de cicle.
 • Pla de Continuïtat entre les etapes d'infantil a primària i de primària a l'ESO . Aquests programes donen continuïtat i coherència a l'escolaritat obligatòria i fan que el canvi d'una etapa a altra tinga sentit a través de la continuïtat de les metodologies i manera de treballar.
 • Pla d'atenció a la diversitat i inclusió educativa (PADIE) preveu i dona resposta a la diversitat de l'alumnat mitjançant mesures de suport, desdoblaments, dos mestres a l'aula i qualsevol mesura que facilita els diversos nivells d'inclusió que preveu la normativa actual.
 • Pla per al foment de la lectura. Per a fer bons lectors tenim un programa de lectura i un sistema de préstecs a la biblioteca del centre i de les aules.
 • Pla Digital de Centre. Suposa una oportunitat única de transformació per a tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana. L’acció transformadora de l’ús ordenat de les TIC als centres contribueix al desenvolupament de la competència digital del professorat i l'alumnat i dinamitza tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. Gràcies a l’elaboració i implementació del pla digital de centre, el conjunt de la comunitat educativa se’n beneficia i el centre es converteix en una organització educativa digitalment competent.
 • PAM: pla d'acció per a la millora que es dissenya cada curs i que inclou en la dinàmica del centre activitats com grups flexibles, treball cooperatiu, projectes interdisciplinars... i que tenen la finalitat de potenciar activitats que milloren les competències del nostres alumnat.
 • Projecte d'innovació educativa: Un pati de somnis i colors, laboratori de ciència, robòtica, treball per ambients a E.I, Una escola de present i futur....
 • Projecte de Medi Ambient i Sostenibilitat: En el que pretenem que el nostre alumna conega la necessitat de cada volta ser més sostenible i d'aquesta manera millorar la nostra vida en societat per evitar que el canvi climàtic desenvolupe efectes desastrosos per a les nostres vides. Es treballa a través de l'Agenda 2030, els ODS i les 3 R (reciclem, reutilitzem, reduim).
 • Banc de llibres: Programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular.
 • Web família: una eina que ens facilita l'intercanvi i coordinació família-escola.
 • Pla sanitari: en coordinació amb el centre de salut de referència s'estableix una coordinació al començament de cada curs escolar per a poder atendre de manera adequada a l'alumnat que presenta alguna patologia crònica.
 • Pla d'emergència i d'autoprotecció. Cada any al mes d'octubre fem el simulacre d'emergència.
 • Pla de formació permanent del professorat per a garantir l'actualització del professorat i adequar-nos als nous reptes que planteja la societat a l'àmbit educatiu.

Volem ser una escola oberta a tots i compromesa amb la societat i amb la solució dels seus problemes. Potenciem el respecte de la multiculturalitat i la diversitat i el foment d'actituds solidàries. Defensem un desenvolupament integral de totes les capacitats de cada alumne/a per a configurar-se persones autònomes i ciutadanes i ciutadans responsables. Eduquem conjuntament als xiquets i xiquetes, sense fer distinció per raó de gènere en la planificació i desenvolupament de les activitats de l'escola.

Tenim com a pilars bàsics de la nostra acció educativa els valors del diàleg, la justícia i el respecte als drets humans i promovem la cultura de la pau. Considerem imprescindible fomentar i potenciar unes relacions positives, d'afecte i col·laboració entre els xiquets i xiquetes, tant dins del seu grup-classe com amb la resta de companyes i companys de l'escola. La necessitat d'afecte i col·laboració és també necessària en les relacions entre l'alumnat i les persones adultes.

Per tant, reballem per aconseguir majors nivells d'autonomia intel·lectual i afectiva, i graus progressius de felicitat personal i col·lectiva. L'escola està arrelada a la realitat històrica, social i cultural de la nostra comunitat. Per tant volem promoure actituds positives cap a les diverses manifestacions de la cultura valenciana. Treballem per a incorporar les noves tecnologies en els processos formatius i comunicatius del centre.

A més, el nou enfocament curricular (Lomloe) se centra en el perfil d'eixida de l'alumnat. És a dir, en les competències necessàries que ha d'adquirir un alumne o alumna en acabar la seua etapa obligatòria per a fer front als reptes del segle XXI: 

 • Consum responsable
 • Compromís davant les situacions d'inequitat i exclusió
 • Resolució pacífica de conflictes
 • Acceptació i maneig de la incertesa
 • Aprofitament crític, ètic i responsable de la cultura digital
 • Valoració de la diversitat personal i cultural
 • Compromís ciutadà en l'àmbit local i global
 • Confiança en el coneixement com a motor de desenvolupament
 • Vida saludable
 • Respecte al medi ambient

Aquests reptes, tenen un marcat component ètic i social i estan totalment alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que són una altra de les brúixoles que marca el nostre nord com a docents.

Els Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) i les seves fites en la gestió de l'aigua – Agència Catalana de l'Aigua

Per a concretar les competències del perfil d'eixida, el sistema educatiu espanyol ha adaptat les recomanacions del Consell de la Unió Europea de 22 de maig de 2018, relatives a les competències clau per a l'aprenentatge permanent al llarg de la vida.

Segons aquesta adaptació, es defineixen 8 competències clau per a l'etapa d'educació obligatòria (capacitats per a aplicar de forma integrada els continguts propis de cada ensenyament i etapa educativa, amb la finalitat d'aconseguir la realització adequada d'activitats i la resolució eficaç de problemes complexos):

 • Competència en comunicació lingüística.
 • Competència plurilingüe.
 • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia ienginyeria (STEM, per les seues sigles en anglés).
 • Competència digital.
 • Competència personal, social i d'aprendre a aprendre.
 • Competència ciutadana.
 • Competència emprenedora.
 • Competència en consciència i expressió culturals.

La nostra missió com a professionals de l'educació és fer a l'alumnat competent perquè puga aplicar els coneixements adquirits i resoldre els problemes o situacions que es plantegen dins i fora de l'aula.

En definitiva, treballem per una ESCOLA PER A TOTS I TOTES!!!

PERFIL D'EIXIDA DE L'ALUMNAT

COM VOLEM QUE SIGA EL NOSTRE ALUMNAT QUAN ACABE 6é DE PRIMÀRIA?

(Característiques, valors, habilitats...COMPETÈNCIES)