Educació Infantil (3 a 6 anys)

REUNIONS INDIVIDUALS FAMÍLIES NOU ALUMNAT 3 ANYS CURS 24-25:


Pròximament

PAUTES I SUGGERIMENTS PERÍODE D'ACOLLIDA 3 ANYS:


COMENÇAR EDUCACIÓ INFANTIL (fullet informatiu)

HÀBITS I LLENGUATGE ALS 3 ANYS

INCORPORACIÓ A L'ESCOLA NOU ALUMNAT DE 3 ANYS CURS 24-25 (PERÍODE D'ACOLLIDA):


 Pròximament

En interès del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), la reproducció d’aquesta presentació queda limitada a l'entorn virtual en què es desenvolupa aquesta web. Queda prohibida la seva descàrrega, difusió, distribució o divulgació total o parcial i particularment la seua compartició en xarxes socials o altres serveis externs.