Protocols

A continuació teniu els diferents protocols d'actuació de la Conselleria d'Educació que tenim a la nostra escola "CEIP DOCTORA ANNA LLUCH D'ALFARA DEL PATRIARCA":

Enllaç pàgina web amb els protocols de convivència

CONVIVÈNCIA (ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres educatius de la Comunitat Valenciana i s'estableixen els protocols d'actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar.)

A més, en quant a la convivència, s'ha publicat el nou Decret 195/2022 del 11 de novembre, d'Igualtat i Convivència en el sistema educatiu valencià i es destaquen les següents conductes contràries i conductes greus i les seues mesures d'abordatge en cas d'incompliment:

       

    

 

IDENTITAT DE GÈNERE (Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la que s'estableix el protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, expressió de gènere i la intersexualitat.)

ALUMNAT NOUVINGUT (RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions i orientacions per a actuar en l’acollida d’alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana)

PARES SEPARATS (RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l’escolarització de l’alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga. )

ACCIDENTS (Circular 22 de maig de 1995)

ATENCIÓ SANITÀRIA (RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars.)

PREVENCIÓ I CONTROL DE L'ABSENTISME ESCOLAR (col·laboració amb la comissió del menor de l'Ajuntament)

DERIVACIÓ ALUMNAT NESE, ALUMNAT SERVEIS SOCIALS I EEIIA (Protocols interns coordinats amb Serveis Socials d'Alfara del Patriarca)

INTERVENCIÓ EN AUTOLESIONS I CONDUCTES DE SUICIDI (Instrucció del 9 de setembre de 2021, de la directora general de Inclusión Educativa, per a la intervenció en autolesions i conductes de suicidi)