Famílies delegades d’aula

FUNCIONAMENT ASSEMBLEES DE FAMÍLIES DELEGADES

Segons les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOF) aprovades el 7 de juliol de 2023 i corresponents al curs 2023-2024, en el seu Article 93. Reunió de delegats i delegades alumnat i de famílies; es descriu l’organització i les reunions dels delegats i delegades de Famílies i diu el següent:

1- El centre realitzarà almenys una reunió trimestral amb els delegats i delegades de les famílies de cadascuna de les aules de l’escola. A més la 1ª setmana d’octubre farem una per presentar-se i establir les directrius del curs.

2. Els delegats i delegades de famílies seran triats de manera voluntària en la 1ª reunió de tutoria en l’última setmana de setembre.

3. Les reunions seran convocades per la direcció del centre, i a més d’estar els delegats/des de cada aula, també estarà la secretària de l’escola per alçar acta i a més es convidarà a un representant de l’AFA de l’escola.

4. A les reunions es treballaran, debatran i dialogaran aspectes desenvolupats en les activitats de centre, sobre la igualtat i convivència, el projecte anual de centre i en general, sobre aspectes al voltant de l’organització del centre. Aquestes reunions mai tindran caràcter decisori, sinó de proposta al Consell Escolar.

Segons el Decret 195/2022 d’igualtat i convivència al seu punt 9.2 sobre la participació de les famílies, i especialment de les de l’alumnat menor d’edat, és necessari dur a terme un treball conjunt de l’escola i les famílies que permeta una acció coherent i coordinada:

a) Les famílies contribuiran a la millora del clima de convivència del centre i al compliment de les normes, promovent en els seus fills, filles o representats el respecte per les normes de convivència del centre.

b) Els centres promouran mesures que fomenten la participació de les famílies en la vida del centre educatiu, especialment de les famílies de l’alumnat més vulnerable o pertanyent a minories ètniques, a través de les associacions de mares i pares de l’alumnat, del consell escolar i altres espais de participació formals o no formals.

c) Les famílies tindran una participació activa en l’elaboració, control del compliment i avaluació de les normes de convivència del centre, a través de les estructures participatives que determine cada centre.

Tot allò que es parle, comente i es porte a terme en aquestes assemblees serà d’informació pública per a la comunitat educativa, excepte si en algun moment es comenta alguna dada personal, on en aquest cas no es podrà fer pública i per tant tindrem en compte el caràcter de confidencialitat de les dades dins d’aquestes reunions.

MARES DELEGADES DEL CURS 2023-2024

CURS NOM PARE/MARE FAMILIAR FILL/A MARE/PARE
3 ANYS Ana Bosch Mare Martina
4 ANYS Neus Tomás Mare Amaia
5 ANYS Carolina Fernández Mare de Lucas S.
1r PRIMÀRIA Mireia Estellés Mare de Kenia
2n PRIMÀRIA A Laura Herráiz Mare Roberto Camilleri
2n PRIMÀRIA B Ester Sendra Mare Vera Sendra
3r PRIMÀRIA A Anna Morcuende Mare Odín Vallés
3r PRIMÀRIA B María i Jessica Mare d’Altea i Vera
4t PRIMÀRIA A Inma Bailach Mare de Lucía Alfaro
4t PRIMÀRIA B Elena Ortiz Mare de Joan A.
5é PRIMÀRIA Encarna Alfonso Mare de Rubén
6é PRIMÀRIA Lourdes Gisbert Mare de Marc G.