Treball per ambients a E.I.

Actualment, ens trobem davant una nova perspectiva educativa, la qual ve acompanyada de nous reptes, objectius i finalitats. Per això, el sistema educatiu es veu obligat a allunyar-se de les metodologies més tradicionals per fer front a les demandes d'una nova societat. Necessitem un sistema educatiu inclusiu capaç de crear estratègies que permeten a tots els infants ser competents davant les demandes que presenta una societat globalitzada, capaç de generar diàriament gran quantitat d’informació.

Ens trobem en el segle XXI i per tant l’escola ha d’assolir aquests nous reptes: ha de contribuir en la formació de ciutadans capaços de viure i participar en, amb i d’una societat molt complexa, que canvia constantment i ràpidament.

Si l’escola no es basa en l’observació, la comprensió i l’experimentació del món que l’envolta poc podrà contribuir a la formació d’aquestes persones que volem que siguin participatives i crítiques amb la societat. Actualment, les persones que volen afrontar i assolir grans canvis han de tenir una preparació per tal de ser crítics amb la gran quantitat d’informació que ens arriba a través de qualsevol canal de comunicació.

Per això, creim que l’escola i la família són la base per a formar els futurs ciutadans i, per tant, són els que han de posar els pilars bàsics: és a dir, han de donar estratègies i instruments per avançar com a persones crítiques i obertes. Per tots aquests motius en el nostre centre hem optat per combinar els ambients amb altres metodologies, perquè d’aquesta manera es fomenta l’educació global amb la qual es treballen tots els aspectes del creixement de l’infant: les emocions, les relacions entre infants i adults, els processos, la cooperació, la solidaritat, les habilitats, els valors, el desenvolupament físic, les competències...

A partir d’ací, sorgeixen els Ambients d’Aprenentatge amb la finalitat de proporcionar als infants una educació activa, oberta i flexible, la qual és capaç de respectar els seus interessos i el seu procés evolutiu que treballa per garantir una educació inclusiva basada amb la creativitat, les emocions i l’esperit crític dels infants.

Aquests ambients tenen els següents avantatges:

- S’afavoreix l’autonomia dels infants. L’Infant serà el constructor del seu propi aprenentatge: investigar, provar, assajar, modificar, construir, destruir, parlar, raonar, explicar, inventar...
- Es potencia la cooperació entre infants de diferents edats , fomentant relacions d’ajuda mútua.
- Provoca el desenvolupament de diferents llenguatges expressius.
- És un aprenentatge molt motivador ja que els infants aprenen mitjançant el joc.
- Desenvolupa la creativitat i l’actitud investigadora.
- S’afavoreix l’atenció a la diversitat ja que els nins i nines interactuen amb l’ambient a partir de les seues possibilitats.
- Major aprofitament de tots els espais disponibles.

En definitiva, defensem aquesta metodologia de treball perquè creiem en les possibilitats que té un infant i per tant, per a aconseguir-ho els proporcionarem un ambient estimulador i estructurat per tal que l’activitat autònoma de l’infant puga desenvolupar-se, el que seria estimular la vida, però deixant que s’expansione lliurement. Busquem preparar els infants perquè siguen lliures i autònoms, que pensen per ells/es mateixos, siguen capaços de triar, de decidir i actuar a partir de les propostes més o menys estructurades que l’entorn els ofereix. Un ambient que a més de ser estimulador, creatiu i participatiu, també els faça reflexionar sobre la seua pròpia acció des d’una posició activa i competent i que possibilite la comunicació i la trobada amb les persones que l’habiten.

"Els infants han de ser els protagonistes del seu propi aprenentatge"

“Dis-m'ho i l'oblide, ensenya'm i ho recorde, involucra'm i ho aprenc” B.Franklin

En interès del compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD), la reproducció d’aquesta presentació queda limitada a l'entorn virtual en què es desenvolupa aquesta web. Queda prohibida la seva descàrrega, difusió, distribució o divulgació total o parcial i particularment la seua compartició en xarxes socials o altres serveis externs.