PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

 • El procediment d’admissió per al curs 2021-2022 es tramitarà de manera telemàtica del 25 de maig al 2 de juny.
 • No es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa.
 • En el moment de la sol·licitud d’admissió, s’ha de presentar una declaració responsable, que substituirà la documentació que han de presentar les famílies per a acreditat les circumstàncies al·legades per a la baremació. La falsedat en les dades declarades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud i s’escolaritzarà l’alumne o alumna en algun dels centres en els quals queden llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió.
 • Els alumnes nascuts de part múltiple: sempre que ho sol·liciten els progenitors es valorarà com una sola sol·licitud amb tantas vacants com foren necessàries.
 • El CEIP MEDITERRANI habilitarà punts d’atenció a l’usuari per aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.
 • Al model de sol·licitud s’accedeix des d’admissió en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: https://portal.edu.gva.es/telematricula/

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA MITJANÇANT SISTEMES DE VERIFICACIÓ D’IDENTITAT.

 • El pare/mare/tutor-a legal, ha de presentar la sol·licitud.
 • Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre la «clau d’admissió», amb la verificació prèvia de la identitat de la persona sol·licitant.
 • La «clau d’admissió» s’ha de conservar per a presentar possibles reclamacions.
 • La clau d’admissió està composta d’un identificador personal i una contrasenya. Aquesta «clau d’admissió» serà única per a cada sol·licitud d’admissió i es pot obtindre mitjançant algun dels següents sistemes de verificació d’identitat:
   • Combinació del DNI i o número de suport (identificat com IDESP en els models antics) i data de naixement.
   • Combinació del NIE, targeta d’estranger o permís de residència; número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE) i data de naixement.
   • Combinació de NIE, Número de Certificat de Registre de Ciutadania de la Unió Europea (precedit per la lletra C), data de naixement.
   • Qualsevol altre mitjà electrònic de verificació d’identitat:
     • Certificat digital emès per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat (ACCV). També espodeu aconseguir als Ajuntaments.
     • Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.
     • eDNI, amb el seu respectiu lector.