CURS 2021-2022

La normativa d’aplicació per al procediment d’admissió de l’alumnat, durant el curs 2021-2022, a més del que es disposa per aquesta resolució i tenint en compte la legislació bàsica estatal, és la següent:Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fis-cals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat 2021 (DOGV 31.12.2020) que estableix, en la seua disposició addicional tercera, les mesures extraordinàries i específiques que s’han de tenir en compte en el procediment d’admissió de l’alumnat i inici de curs 2021-2022.

Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, modificat pel Decret 35/2020, de 13 de març, que regula l’admissió en els centres docents públics i privats concertats que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat, també modificat per la disposició final segona del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana, i pel Decret 58/2021, de 30 d’abril, del Consell, sobre jornada lectiva del personal docent i nombre màxim d’alumnat per unitat en centres docents no universitaris,d’ara endavant Decret 40/2016.

Ordre 7/2016, de 19 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, modificada per l’Ordre 5/2020, de 31 de març, per la qual es regula el procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat, d’ara endavant Ordre 7/2016.

Resolució de 29 de març de 2021, del director general de Centres Docents, per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per al curs 2021-2022, publicada en el DOGV número 9051, de 30 de març, d’ara endavant Resolució de 29 de març de 2021.