CRITERIS DE BAREMACIÓ

L’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, quan no existisquen en ells places suficients per a atendre totes les sol·licituds d’ingrés, es regirà pels criteris següents:

PUNTUACIONS (Resolució de 28 de març de 2022. ANNEX V)

1. GERMANS O GERMANES
Per cada germà o germana matriculat en el centre sol·licitat, que haja de continuar assistint al mateix centre en el curs escolar per al qual se sol·licita plaça: 15 punts.

D’acord amb les modificacions introduïdes en el Decret 40/2016, l’alumnat nascut de part múltiple es valorarà com una sol·licitud que ocuparà tantes vacants com nascuts del part múltiple que hi haja, sempre que així ho sol·licite el pare, la mare o la persona tutora legal. En el cas que algun dels integrants del part múltiple complisca els requisits per a accedir a una plaça reservada per a alumnat amb necessitats educatives especials, l’administració educativa adoptarà les mesures necessàries, per raons especials, perquè l’admissió es realitze de manera conjunta (Decret 58/2021, de 30 d’abril, del Consell i Resolució de 6 de maig de 2021).

2. PARES, MARES O TUTORS TREBALLADOR/A, EN ACTIU, DEL CENTRE: 5 punts

3. DOMICILI:
Àrea d’influència: 10 punts.
Àrea limítrofa: 5 punts.

4. RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ: 4 punts.

5. RENDA FAMILIAR (SENSE SER BENEFICIARI/A DE LA RVI) D’ACORD AMB L’IPREM, CORRESPONENT A 14 PAGUES, EN RELACIÓ A L’EXERCICI FISCAL ANTERIOR EN 2 ANYS A L’ANY NATURAL EN QUÈ SE SOL·LICITA LA PLAÇA (2020)
Renda anual per càpita igual o inferior a la meitat de l’IPREM: 3,5 punts.
Renda anual per càpita superior a la meitat de l’IPREM i inferior o igual a l’IPREM:3 punts.
Renda anual per càpita superior a l’IPREM i inferior o igual al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5: 2,5 punts.
Renda anual per càpita superior al resultat de multiplicar l’IPREM per 1,5 i inferior o igual al resultat de multiplicar l’ IPREM per 2: 2 punts.

6.FAMÍLIA NOMBROSA:
Especial: 5 punts.
General: 3 punts.

7. DISCAPACITAT
Discapacitat de l’alumne o alumna:
Igual o superior al 65%: 7 punts.
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 4 punts.
Discapacitat dels pares, mares, tutors, germans o germanes de l’alumne o alumna:
Igual o superior al 65%: 5 punts.
Igual o superior al 33% i inferior o igual al 64%: 3 punts.

8. FAMÍLIA MONOPARENTAL (Acumulable a la de família nombrosa, en el seu cas)
Especial: 5 punts.
General: 3 punts.

9. ACCÉS A BATXILLERAT
S’agrega la nota mitjana obtinguda en l’ESO o en un cicle formatiu de grau mitjà.

EMPATS

D’acord amb l’apartat setzé de la Resolució de 29 de març de 2022:
D’acord amb el que estableix l’article 38 del Decret 40/2016 i el 43 bis de l’Ordre 7/2016, el sorteig previst per a obtindre les lletres per les quals ordenar els cognoms de l’alumnat i resoldre les situacions d’empat que es produïsquen després d’aplicar els criteris de desempat s’ha realitzat davant de notari, el dia 23 de març de 2022, en la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. El resultat d’aquest sorteig, que s’ha de tindre en compte per al curs 2022-2023, és:
Per a ordenar el primer cognom: ZV (en aquest ordre).
Per a ordenar el segon cognom, quan hi haja coincidència amb el primer: KA (en aquest ordre).