Pla de contingència i continuïtat en el treball durant la Covid-19

A continuació vos facilitem els documents PDF que fan referència al Pla de Contingència i Continuïtat durat la Covid-19 que ha elaborat el nostre centre.  A més, teniu l’extracte amb les instruccions específiques per alumnat i famílies en PDF, i redactat en aquesta mateixa notícia:

[Pla de Contingència PDF]  [Instruccions per alumnat i famílies PDF]

ANNEX III. INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES

1. No podrà acudir al centre l’alumnat amb símptomes compatibles amb la COVID-19 o diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Per això, les famílies vigilaran l’estat de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d’eixir de casa per a anar al centre educatiu. Si l’alumnat tinguera febra o símptomes compatibles amb la COVID-19, no haurà d’assistir al centre i haurà de telefonar al seu centre de salut o al telèfon 900 300 555 habilitat per a la COVID-19.

2.L’alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerables per a la COVID-19 (com, per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió o hipertensió arterial), podrà acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, i mantindrà mesures de protecció de manera rigorosa.

3. L’entrada i eixida del centre. Es realitzarà per la porta principal. L’alumnat:

a. Accedirà al centre amb protecció respiratòria (mascareta) i la utilitzarà mentre romanga al centre. No la podrà intercanviar-la amb els companys.
b. Quan accedisca al centre es llavarà acuradament les mans amb el gel hidroalcohòlic que tindrà a la seua disposició a l’entrada del centre.
c. Mantindrà la distància interpersonal de 2 metres.
d. Seguirà els itineraris previstos per a desplaçar-se accedint únicament a les aules establertes.
e. Romandrà en el centre el temps imprescindible.
f. Abans d’abandonar el centre es tornarà a llavar les mans.

4. Mesures d’higiene personal. L’alumnat

a. Es llavarà les mans quan accedisca i quan isca de les aules. Totes les aules disposen d’un dispensador o botella de gel hidroalcohòlic.
b. Evitarà compartir el material escolar, per tant ha de portar el material necessari per tal de fer les activitats requerides: bolígraf, calculadora, retoladors…
c. Després de l’ús d’útils o eines, els netejaran.
d. Evitarà tocar-se el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.
e. Evitarà donar-se la mà.
f. En tossir o esternudar, es cobrirà la boca i el nas amb el colze flexionat.
g. Usarà mocadors d’un sol ús per a eliminar secrecions respiratòries i tirar-los després del seu ús a la paperera.
h. Haurà de llavar-se acuradament les mans cada vegada que faça ús del lavabo, en tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per a l’eixugada de mans, o en defecte d’això, gel hidroalcohòlic.

5. Mesures de protecció col·lectives.

a. S’ha limitat l’aforament a les aules (màxim de 10 alumnes), només podrà acudir al centre aquell alumnat que ha estat citat prèviament pel professorat o que ha estat convocat a la realització d’un examen o prova.
b. La utilització de les escales també estarà regulada amb distància física de 2 metres entre cada persona, i sense tocar les baranes. Les escales s’han habilitat per a ser utilitzades en un únic sentit.
c. L’ús d’ascensors queda restringit exclusivament per a les persones amb mobilitat reduïda. L’ocupació màxima serà d’una persona en cas d’adults i dues persones en cas de menors i acompanyant.