Comunicat per a famílies i alumnat davant de la suspensió de les classes

Estimades famílies:

Ahir es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Coronavirus (COVID-19). D’acord amb l’article 7 es limita la llibertat de circulació de les persones, per les vies d’ús públic a la realització de determinades activitats.

Prèviament, la Resolució de 12 de març de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, va determinar, com a conseqüència de la situació i evolució del Coronavirus, la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de la Comunitat Valenciana.

Vistes les limitacions de llibertat de circulació establertes en el Reial Decret 463/2020, les instruccions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les recomanacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la direcció del centre ha de promoure sistemes de treball a distància que permeten a l’alumnat seguir el seu procés d’aprenentatge i a les famílies contactar amb els tutors/es sense desplaçar-se al centre educatiu. El professorat haurà de realitzar la seu tasca docent des del domicili familiar, seguint les recomanacions de la OMS, de romandre a casa i evitar els desplaçaments.

Per tant, el centre romandrà tancat, fins a noves instruccions.

A continuació s’expliquen les mesures que el centre ha adoptat atenent les instruccions de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

a) Respecte a la forma o formes més adequades d’establir una comunicació fluida amb les famílies perquè els pares, mares o els representants legals puguen col·laborar de manera activa en el procés d’atenció educativa en el domicili.

El tutors i tutores de cada grup, d’acord amb les funcions establertes en el Reglament Orgànic i Funcional dels Centres, seran els responsables d’estar en contacte amb els pares, mares o representats legals. Aquest contacte es realitzarà, preferentment, a través de la plataforma Web Família que ja s’està utilitzant en el centre de manera habitual. També es pot realitzar a través del correu corporatiu @gva.es.

El professorat del grup també utilitzarà la Web Família i el correu corporatiu @gva.es per comunicar-se amb les famílies.

b) Respecte a les formes d’interacció que es consideren més adequades amb l’alumnat, contemplant totes les possibilitats oferides per les TIC, a partir de les plataformes i mitjans oferits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (pàgina web del centre, correu electrònic, WEB família, Aules, …).

La pàgina web del centre s’utilitzarà per fer arribar a la comunitat educativa informació de caràcter general. El professorat preferentment utilitzarà la plataforma Aules per penjar el material, les tasques i les activitats que ha de realitzar l’alumnat. Com que aquesta plataforma també permet que l’alumnat envie les activitats i tasques realitzades al professorat, aquest pot establir uns terminis per al lliurament de les activitats. A més, podrà utilitzar altres plataformes i mitjans oferits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com el correu electrònic, web família, SAO…

c) Respecte a les condicions per a la realització, presentació i lliurament de les activitats i les proves d’avaluació, incloent-hi les modificacions en els calendaris d’avaluació previstos.

Les condicions per a la realització, presentació i lliurament de les activitats així com les proves d’avaluació seran establertes pel professorat. De moment el calendari d’avaluacions es manté sense canvis.

d) Respecte a les alternatives per a l’alumnat que no tinga accés a les TIC.

Entenem que tot l’alumnat té accés a internet amb el mòbil. Per tant, poden utilitzar aquest dispositiu per accedir a la plataforma Aules.

e) Respecte a l’atenció a les famílies que demanen ser ateses.

Les famílies també podran sol·licitar, a través de la web família o del correu del centre 46001199@gva.es, ser ateses pel tutor/a. En aquest cas, el tutor/a es posarà en contacte amb les famílies utilitzant el mateix mitjà de comunicació que han utilitzat les famílies.

Us mantindrem informats per la pàgina web si es produeix alguna novetat significativa.

Salutacions.

L’equip directiu.

 

Enllaços d’interés:

Pàgina Web del centre

Web Familia

https://aules.edu.gva.es/

 

Instruccions per accedir a la plataforma Aules:

L’accés és a través de la següent adreça web:

https://aules.edu.gva.es/

Accés per a l’alumnat: el nom d’usuari coincideix amb el NIA i la contrasenya són les tres primeres lletres del cognom en minúscula seguides de la data de naixement, en format DDMMAA. Per exemple, una alumna nascuda el 18 d’octubre de 2003 de nom Laura Pérez Sanchis tindrà com a contrasenya per181003

Una vegada dins de la plataforma, apareixeran els cursos corresponents a les assignatures de les quals l’alumne o alumna s’haja matriculat. En cada curs tindrà apunts, exercicis i instruccions de la feina que haurà de fer aquests dies.